teorie oceňování nemovitostí, porovnání tržního a administrativního ocenění u konkrétní nemovitosti

Autor práce: Trepešová, Iveta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Osoba oponující práci: Zeman, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: teorie oceňování nemovitostí, porovnání tržního a administrativního ocenění u konkrétní nemovitosti
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je vypracování posudku k rodinnému domu, stavbám a pozemkům k němu se vztahujícím. V teoreticko-metodologické části jsou definovány základní pojmy a výchozí názvosloví, využívané v teorii oceňování nemovitostí, pojmy hodnota a cena nemovitosti, formy vlastnického práva, hlavní podklady k oceňování nemovitostí, katastr nemovitostí, funkce znalců a odhadců a profesní a mezinárodní organizace v oblasti oceňování a závěrem jsou specifikovány jednotlivé metody administrativního a tržního přístupu k oceňování nemovitostí. V praktické části je dle administrativního přístupu využita nákladová metoda a následně je aplikován tržní přístup, u kterého je použit oceňovací program Delta-NEM, s použitím metody dle technickohospodářských ukazatelů a hodnota pozemku stanovena dle metody třídy polohy.
Klíčová slova: Metoda technickohospodářských ukazatelů; Nákladová metoda; Metoda třídy polohy; Administrativní a tržní přístup ocenění; Teorie oceňování nemovitostí

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: teorie oceňování nemovitostí, porovnání tržního a administrativního ocenění u konkrétní nemovitosti
Překlad názvu: The theory of estate valuation, the comparison of market and administrative approach to real estate valuation.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to make a report of the family house, buildings and buildings sites to referring to it. The theoretical-methodological chapter defines the basic terms and the main terminology used in the theory of real estate valuation, terms for price and value of the real estate, forms of ownership, main documents for real estate valuation, land register, features experts and valuer and professional and international organizations in the area of valuation and finally specify the individual methods of administrative and market approach valuation of real estate. In the practical part, in the accordance with the administrative approach which uses cost method and then is applied to the market approach, where valuation program Delta-NEM was used, using methods according to the technical and administrative indicators, and the building site value determined according to the methods of the class position.
Klíčová slova: The method of class position; The method of technical and economic indicators; Cost method; Administrative and market approach; The theory of estate valuation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2011
Datum podání práce: 15. 12. 2012
Datum obhajoby: 29.01.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce32966_xtrei03.pdf [2,74 MB]
Oponentura29693_zemank.pdf [431,00 kB]
Hodnocení vedoucího32966_hermanj.pdf [330,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/32966/podrobnosti