Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Autor práce: Jurkovič, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci: Žert, Adam

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá rozborem Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. V teoretické části popisuje pojem integrovaný dopravní systém a jeho výhody. V praktické části popisuje vznik a vývoj IDS JMK a rozebírá jeho dílčí subsystémy: organizačně-ekonomický, tarifní, dopravní. V závěru práce jsou stručně představeny integrované dopravní systémy existující v jiných krajích České republiky. Poslední kapitola poukazuje na nedostatky stávajícího systému. Cílem práce je analýza současného systému, srovnání teoretických poznatků s praktickou realizací, zasazení IDS do celkového rámce dopravní obslužnosti a komparace s ostatními systémy.
Klíčová slova: veřejná doprava; tarif; standardy kvality; organizátor; integrovaný dopravní systém; Jihomoravský kraj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Překlad názvu: Integrated Public Transport System in the South Moravian Region
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with Integrated public transport system in South Moravia region. The author describes the term of integrated public transport system and its advantages in the theoretical part of the thesis. The practical part deals with constitution and development of the system in the South Moravia region and describes its subsystems: organizing and economical, tariff and transport subystem. The final chapter describes transport systems in the regions of the Czech republic. The last chapter shows the shortages of the current transport system. The main aim of the thesis is to make analysis of the current system, to compare theoretical findings with the current situation, to situate the transport system in South Moravia into the frame of the public transportation in the Czech republic and to compare it with other systems.
Klíčová slova: Tariffs; Quality Standards; Organizer; Public Transport; South Moravia Region; Integrated public transport system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2011
Datum podání práce: 13. 12. 2011
Datum obhajoby: 30.01.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce31905_xjurm00.pdf [4,65 MB]
Oponentura29788_Žert.pdf [108,89 kB]
Hodnocení vedoucího31905_zeleny.pdf [274,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/31905/podrobnosti