Finanční analýza firmy Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s. a porovnání s konkurenty

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza firmy Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s. a porovnání s konkurenty
Autor práce:
Andert, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Staňková, Anna
Osoba oponující práci:
Balek, Luboš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu firmy Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. a porovnání se čtyřmi vybranými konkurenčními firmami. Finanční analýza je provedena za období let 2007 až 2011 a porovnává tak situaci před hospodářskou krizí a během krize v odvětví inženýrského stavitelství. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První je zaměřena na teoretickou část finanční analýzy, v další je rozebráno odvětví inženýrských staveb před a během hospodářské krize, dále jsou charakterizovány srovnávané společnosti. Následuje vlastní finanční analýza provedená na všech porovnávaných firmách, skládající se především z analýzy rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti, doplněná o bankrotní a bonitní modely. Na závěr jsou shrnuty všechny dosažené výsledky.
Klíčová slova:
finanční analýza; krize; inženýrské stavitelství

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 2. 2012
Datum podání práce:
10. 1. 2013
Datum obhajoby:
31.01.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36333_xandj20.pdf [4,94 MB]
Oponentura:
29612_Balek.pdf [516,10 kB]
Hodnocení vedoucího:
36333_stankova.pdf [102,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36333/podrobnosti