Produktivita na trhu hromadné dopravy

Autor práce: Novák, Ivan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vokoun, Marek
Osoba oponující práci: Štípek, Vladimír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Produktivita na trhu hromadné dopravy
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hromadné dálkové dopravy na území České republiky a jejím cílem je odpovědět na otázku, do jaké míry je produktivita závislá na formě vlastnictví a porovnat produktivitu jednotlivých druhů hromadné dopravy. Teoretická část se zaměřuje především na právě probíhající liberalizaci trhu železniční dopravy a dává ji do kontrastu s trhem dopravy silniční, kde liberalizace v podobě příchodu soukromých dopravních společností již proběhla. Praktická část používá regresní analýzu a spolu s teoretickým kontextem ukazuje, jaké mají jednotlivé formy dopravy a vlastnictví vliv na produktivitu. V modelech analýzy nám vychází klesající výnosy z práce. Modely dále označují soukromé vlastnictví dopravních společností za efektivní a také poukazují na to, že železniční doprava nemusí být neefektivní, jak by se na první pohled mohlo zdát.
Klíčová slova: Železniční doprava; alternativní dopravci; ČD a.s.; liberalizace trhu; silniční doprava

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra institucionální ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Produktivita na trhu hromadné dopravy
Překlad názvu: National mass transportation productivity
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is trying to answer some questions regarding national mass transportation in Czech Republic. Its goal is to provide a market analysis and show to what extend is productivity dependent on a form of ownership, which it will subsequently compare between individual means of transportation. The theoretical part focuses on ongoing liberalization of the railway market and tries to find similarities in the already open market of road transportation. Analytical part is using a regression analysis and in connection with theoretical context shows what effects do individual means of transportation have on productivity. Those regression models show decreasing returns of labor. Next the models also show that private ownership is effective and point out that railway transportation doesn't have to be ineffective which some could assume.
Klíčová slova: Liberalization; Alternative carriers; Czech Railways; Road transportation; Railway transportation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Institutional Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 3. 2012
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 11.02.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce36953_xnovi00.pdf [1,05 MB]
Oponentura29721_xstiv03.pdf [158,04 kB]
Hodnocení vedoucího36953_vokm01.pdf [122,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/36953/podrobnosti