Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti na nezaměstnanost v Ústeckém kraji

Autor práce: Macke, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Osoba oponující práci: Pělucha, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti na nezaměstnanost v Ústeckém kraji
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Aktivní politika zaměstnanosti patří mezi hlavní prostředky řešící problematiku nezaměstnanosti. Diplomová práce se zaměřuje na aktivní politiku zaměstnanosti a na příkladu Ústeckého kraje ji podrobuje důkladné analýze. Hlavním cílem práce je pomocí metody indukce a abstrakce, analýzy statistických dat určit, zda nástroje používané v rámci APZ jsou dobře zacílené, účinné a efektivní ve snižování nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. Práce zhodnotí období po r. 2000. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje trh práce, nezaměstnanost a politiku zaměstnanosti. Jsou zde i v krátkosti charakterizovány další nástroje používané v boji s nezaměstnaností ve vybraných zemích Evropy. Dále je v této části popsán Evropský sociální fond, který finančně podporuje určité nástroje a projekty v rámci APZ. V analytické části je nejdříve zpracována stručná socioekonomická analýza Ústeckého kraje, na ní navazuje analýza nezaměstnanosti, ve které je uveden vývoj nezaměstnanosti od devadesátých let po současnost z pohledu krajského i celostátního. Dále je zde popsána struktura uchazečů o zaměstnání z různých hledisek. Na základě těchto dat je zjištěno, které skupiny obyvatel se nejvíce podílejí na nezaměstnanosti, a na které by měly být primárně zacíleny nástroje APZ. Stěžejní částí práce je následná analýza APZ, její financování, analýza jednotlivých nástrojů APZ a vybraných dokončených projektů, které byly zaměřeny na rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání. Na základě zjištěných výsledků je vyjádřen názor, zda APZ prováděná v Ústeckém kraji přispívá k efektivnímu snížení počtu nezaměstnaných osob. V závěru jsou uvedena doporučení a možná další řešení pro Ústecký kraj v následujících letech.
Klíčová slova: uchazeč o zaměstnání; nezaměstnanost; Ústecký kraj; Evropský sociální fond; aktivní politika zaměstnanosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti na nezaměstnanost v Ústeckém kraji
Překlad názvu: Analysis of the effectiveness of active labor market policies on unemployment in the Usti region
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The active employment policy belongs to main means solving problems of unemployment. This dissertation concentrates on active employment policy and analyses it by an example of Ústí region. Its main aim is to determine whether the implements used in active employment policy are purposeful and effective in decreasing of unemployment rate in Ústí region, using methods of induction and abstraction,analysis of statistical data. The dissertatioun evaluates the period after 2000. The dissertation is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes labour market, unemployment and employment policy. There are described other implements used to fight the unemployment in some European countries. There is a description of European social fund that gives the financial support to some implements and projects concerning active employment policy. In the analytical part there is a brief socioeconomical analysis of Ústí region, and the analysis of unemployment describing its developmemt since 1990s in Ústí region and in the Czech Republic. The structure of applicants for job is described out of various viewpoints. On the basis of these data we find out which groups of people have the greatest participation in unemployment and should be the target group of active employment policy. The main part of the dissertation is the analysis of active employment policy, its financing, analysis of implements and some completed projects that had been concentrated on threatened groups of job applicants. On the basis of these results we try to say whether the active employment policy in Ústí region has an effect on decreasing the number of unemployed. At the end there are some suggestions and possible solutions of the problem in Ústí region in following years.
Klíčová slova: active labour-market policy; Ústí region; job applicant; European Social Fund; unemployment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2012
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 27.03.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce36232_xmacp41.pdf [1,04 MB]
Oponentura30099_pelucham.pdf [345,37 kB]
Hodnocení vedoucího36232_kourilov.pdf [325,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/36232/podrobnosti