Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Porovnání frameworků Grails(Groovy) a Nette(PHP) pro rychlý vývoj webových aplikaci

Autor práce: Frank, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Osoba oponující práci: Oraný, Vladimír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Porovnání frameworků Grails(Groovy) a Nette(PHP) pro rychlý vývoj webových aplikaci
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na srovnání frameworků pro rychlý vývoj aplikací Nette a Grails. Tohoto hlavního cíle je dosaženo stručným popisem obou jazyků (PHP, Groovy) a frameworků. Dále pak definováním poměrně komplexní sady kritérií pro samotné srovnání. Na základě těchto kritérií jsou pak oba frameworky porovnávány. Poslední částí je vývoj identické aplikace v obou prostředích, díky kterému je možné učinit srovnání i z ryze praktického hlediska. Přínos práce spočívá jednoznačně v poměrně zevrubném porovnání platforem Nette (PHP) a Grails (Groovy), které může posloužit jako základ pro rozhodování, jakou platformu pro vývoj nové aplikace zvolit. Srovnání jako takové může být využito i jako informace o tom, na co si dát při vývoji pozor, co programátorovi usnadní práci či naopak znepříjemní nebo znesnadní život, zejména v kontrastu s tím, co nabízí konkurenční platforma.
Klíčová slova: Nette; RAD; framework; Groovy; kritéria; Grails; PHP; porovnání; dynamický jazyk

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Porovnání frameworků Grails(Groovy) a Nette(PHP) pro rychlý vývoj webových aplikaci
Překlad názvu: Comparison of rapid development frameworks Nette(PHP) and Grails(Groovy)
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis aims on comparison of rapid development frameworks Nette and Grails. Main objective of this paper is achieved by brief description of both languages (PHP, Groovy) and frameworks. Next is defined relatively complex set of criteria for comparison itself. Frameworks are then compared based on this set. Last part is development of the identical application on both platforms, thanks to which the practicle comparison may be done. The main contribution of this work is in comprehensive comparison of platforms Nette (PHP) and Grails (Groovy), which may be used for making decision about which platform to take for a development of new application. Comparision of course may serve like an information about that what developer should keep an eye on, what can make life easier or harder especially in contrast with that what offers concurent platform.
Klíčová slova: dynamic language; RAD; Grails; Groovy; Nette; PHP; framework; comparison; criteria

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2012
Datum podání práce: 6. 5. 2013
Datum obhajoby: 03.06.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce40107_xfraj09.pdf [2,74 MB]
Veřejná příloha8056_xfraj09.zip [1,04 MB]
Oponentura30285_Oraný.pdf [51,01 kB]
Hodnocení vedoucího40107_pavjar.pdf [179,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/40107/podrobnosti