Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku - Městská část Praha 3

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku - Městská část Praha 3
Autor práce:
Fišerová, Pavla
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Králíček, Vladimír
Osoba oponující práci:
Havránek, Miloš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce "Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Městská část Praha 3" je stručná charakteristika vývoje auditorské profese v ČR, definice auditu a funkce auditu, legislativní úpravy činnosti auditorů a přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku. Dále pak analýza přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3 za rok 2011, stručná charakteristika postavení této městské části v rámci veřejného sektoru, způsoby jejího financování a systém zpracování účetnictví. Současně jsou popisovány nedostatky zjištěné v rámci přezkoumání hospodaření městské části za rok 2011 včetně možných rizik, doporučení k jejich odstranění a vyhodnocení plnění přijatých opatření. Významnou součástí diplomové práce je zpracování Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3 za rok 2012 a doporučení nápravných opatření ke zjištěným nedostatkům.
Klíčová slova:
rozpočet; přezkoumání hospodaření; auditor

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku - Městská část Praha 3
Překlad názvu:
The examination of the local government unit Borough Prague 3
Autor práce:
Fišerová, Pavla
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Králíček, Vladimír
Osoba oponující práci:
Havránek, Miloš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis: "the examination of the local government unit Borough Prague 3" is a brief description of the development of the audit profession in the Czech Republic, the definition of audit and audit functions, legislative adjustments of the audit and review of financial self -governing region. Then the analysis of the management review City of Prague 3, 2011, brief description of the status of this district within the public sector, for its financing and accounting processing system. At the same time described deficiencies identified in the review of the management district for the year 2011, including risks, recommendations for their elimination and evaluation of the adopted measures. An important part of the diploma thesis is the independent auditor's report on the outcome of the management review City of Prague 3, 2012 and recommendations for corrective action to identified deficiencies.
Klíčová slova:
budget; auditor; review management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 10. 2012
Datum podání práce:
30. 4. 2013
Datum obhajoby:
04.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39862_xfisp08.pdf [1,68 MB]
Oponentura:
32255_Havránek.pdf [45,74 kB]
Hodnocení vedoucího:
39862_kralicek.pdf [81,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39862/podrobnosti