Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Humanitární logistika

Autor práce: Nováková, Oldřiška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pernica, Petr
Osoba oponující práci: Koula, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Humanitární logistika
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá netradiční aplikací logistiky v oblasti humanitární pomoci, jelikož ta je nyní nedílnou součástí zahraniční politiky každého státu. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů obou odvětví. Praktická část práce představuje jednotlivá schémata logistických řetězců humanitární pomoci České republiky. Cílem práce je charakterizovat průběh logistického řetězce v oblasti humanitární pomoci na a mimo území České republiky s uvedením jednotlivých případových studií (povodně na Novojičínsku a katastrofa v Japonsku). To autorce umožní porovnat jednotlivé procesy poskytování humanitární pomoci na a mimo území České republiky, navrhnout doporučení pro zlepšení dané situace a zdůraznit slabiny, které daný logistický systém má.
Klíčová slova: průběh humanitární pomoci; humanitární pomoc; logistický řetězec; logistika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Humanitární logistika
Překlad názvu: Humanitarian logistics
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Thesis is focused on non-traditional application of logistics on humanitarian aid, because it is inseperable part of the foreign policy of each country. The theoretical part is devoted to basic definitions of both sectors. The practical part of thesis presents schemes of supply chains of czech humanitarian aid. The aim is to characterize the process of supply chain in the sphere of humanitarian aid in the Czech republic and out of its territory with two case studies (the flood in Novojičínsko and disaster in Japan). Then the author can compare processes of giving humanitarian aid in the Czech republic and out of it, also the author can suggest recommendation fot better future and underline weaknesses, which this logistics system has.
Klíčová slova: supply chain; logistics; process of humanitarian aid; humanitarian aid

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2012
Datum podání práce: 10. 5. 2013
Datum obhajoby: 04.06.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce38061_xnovo22.pdf [988,11 kB]
Oponentura32685_Koula.pdf [29,80 kB]
Hodnocení vedoucího38061_pernica.pdf [63,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/38061/podrobnosti