Etika v podnikání (Firemní etika společnosti GE Money)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Etika v podnikání (Firemní etika společnosti GE Money)
Autor práce:
Kuchaříková, Hana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hejda, Jan
Osoba oponující práci:
Přibyl, Karel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Vypracovala: Hana Kuchaříková Název Diplomové práce: Etika podnikání Podtitul Diplomové práce: Firemní etika společnosti Ge Money, a. s. Diplomová práce Název školy: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Vedoucí práce: doc. JUDr. Dr Jan Hejda Vydáno v Praze dne 5.6.2012 Počet stran: 93 Cíl práce: Charakterizovat společnost Ge Money Bank, a. s., seznámit se s jejím etickým kodexem. Následně popsat chování zaměstnanců této společnosti a zjistit jak dodržují pravidla etického chování v praxi. A porovnáme s etickým jednáním zaměstnanců mimo bankovní sektor. Pro komparaci byla vybrána společnost IBM. Metoda: komparace, pozorování, neformální rozhovory, deskripce Výsledky: V rámci práce bylo zjištěno, že ani společnost, která má velmi dobře vypracovaný etický kodex, není schopna naplnit jeho podstatu v praxi. Ačkoliv jsou zaměstnanci důkladně proškoleni, nedodržují mnohá pravidla stanovená tímto kodexem. Bylo zjištěno mnoho případů, kdy dochází k jeho porušování a následně navrhnuta opatření, která by mohla vést k jejich, alespoň částečnému odstranění. V rámci srovnání se společností IBM, bylo zjištěno, že stav firemní etiky je u obou společností velmi podobný. Klíčová slova: etické kodexy, bankovní kodexy, zaměstnanci či pracovníci, etické jednání, Velikosti písma: Times New Roman 12
Klíčová slova:
etické kodexy; bankovní kodexy; etické jednání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 12. 2007
Datum podání práce:
31. 3. 2009
Datum obhajoby:
17.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
17190_xkuch08.pdf [1,39 MB]
Veřejná příloha:
7241_xkuch08.pdf [576,91 kB]
Oponentura:
28549_prik00.pdf [103,91 kB]
Hodnocení vedoucího:
17190_hejda.pdf [219,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/17190/podrobnosti