Etika v podnikání (Firemní etika společnosti GE Money)

Autor práce:
Kuchaříková, Hana
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Hejda, Jan
Osoba oponující práci:
Přibyl, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Etika v podnikání (Firemní etika společnosti GE Money)
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Vypracovala: Hana Kuchaříková Název Diplomové práce: Etika podnikání Podtitul Diplomové práce: Firemní etika společnosti Ge Money, a. s. Diplomová práce Název školy: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze Vedoucí práce: doc. JUDr. Dr Jan Hejda Vydáno v Praze dne 5.6.2012 Počet stran: 93 Cíl práce: Charakterizovat společnost Ge Money Bank, a. s., seznámit se s jejím etickým kodexem. Následně popsat chování zaměstnanců této společnosti a zjistit jak dodržují pravidla etického chování v praxi. A porovnáme s etickým jednáním zaměstnanců mimo bankovní sektor. Pro komparaci byla vybrána společnost IBM. Metoda: komparace, pozorování, neformální rozhovory, deskripce Výsledky: V rámci práce bylo zjištěno, že ani společnost, která má velmi dobře vypracovaný etický kodex, není schopna naplnit jeho podstatu v praxi. Ačkoliv jsou zaměstnanci důkladně proškoleni, nedodržují mnohá pravidla stanovená tímto kodexem. Bylo zjištěno mnoho případů, kdy dochází k jeho porušování a následně navrhnuta opatření, která by mohla vést k jejich, alespoň částečnému odstranění. V rámci srovnání se společností IBM, bylo zjištěno, že stav firemní etiky je u obou společností velmi podobný. Klíčová slova: etické kodexy, bankovní kodexy, zaměstnanci či pracovníci, etické jednání, Velikosti písma: Times New Roman 12
Klíčová slova:
etické kodexy; bankovní kodexy; etické jednání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta managementu

Název katedry:
Katedra společenských věd

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Etika v podnikání (Firemní etika společnosti GE Money)
Překlad názvu:
Ethics in Business (Corporate Ethics GE Money)
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Prepared by: Hana Kuchaříková Title of thesis: Business Ethics The subtitle of the thesis: Corporate ethics of GE Money, Inc. Objective: To characterize GE Money Bank, as to become familiar with its code of ethics. Then describe the behavior of employees of this company and find out how to comply with the rules of ethical behavior in practice. And compared with the ethical behavior of employees outside the banking sector. For comparison, IBM has been selected. Results: In this thesis it was found that neither company has a well developed code of ethics is unable to fulfill its essence in practice. Although employees are thoroughly trained, many do not comply with rules established by this Code. It was found many cases where there are violations and then suggested measures that could lead to at least partial removal. In comparison with IBM, it was found that the state of corporate ethics at both companies is very similar
Klíčová slova:
codes of ethics; banking codes; ethical conduct

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Management

Název katedry:
Department of Social Sciences

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 12. 2007

Datum podání práce:
31. 3. 2009

Datum obhajoby:
17.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
17190_xkuch08.pdf [1,39 MB]

Veřejná příloha:
7241_xkuch08.pdf [576,91 kB]

Oponentura:
28549_prik00.pdf [103,91 kB]

Hodnocení vedoucího:
17190_hejda.pdf [219,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/17190/podrobnosti