NEW TRENDS IN DEVELOPING MANAGERIAL COMPETENCIES FOR MODERN COMPANIES: APPLICABILITY OF MUSIC IN IMPROVING BUSINESS EFFICIENCY AND WORKING ENVIRONMENT

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
NEW TRENDS IN DEVELOPING MANAGERIAL COMPETENCIES FOR MODERN COMPANIES: APPLICABILITY OF MUSIC IN IMPROVING BUSINESS EFFICIENCY AND WORKING ENVIRONMENT
Autor práce:
Smiljanić, Dušan
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Dvořáková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Riedlbauch, Václav; Kincl, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Praktický přístup k problematice využitelnosti hudby je, s ohledem na složitost pracovního prostředí, osobnost moderních manažerů a samotnou lidskou povahu, multidisciplinární záležitostí. Hudební mapa by mohla sloužit personalistům k vytváření inovativních programů školení zaměstnanců v souladu s preferencemi organizace a individualitou jednotlivců. Nedávné průzkumy v oblasti propojení hudby a motivace, hudby a týmové práce, hudby a kreativity, hudby a procesu učení otevřely mnoho možností pro praktické využití hudby v pracovním prostředí s cílem zlepšit existující dovednosti a rozvíjet nové. Potřeba zvyšovat výkonnost zaměstnanců vyvolala potřebu prozkoumat, jak může hudební praxe podpořit stanovení a implementaci realistických cílů organizace v multikulturním prostředí. Hlavním cílem této disertační práce je prozkoumat hudební preference a využitelnost hudby a jejího pozitivního vlivu na různé aspekty pracovního prostředí, a vytvořit tak, prostřednictvím empirického výzkumu, hudební mapu geografické oblasti, která by mohla být využita ke zvýšení pracovního výkonu a efektivity. Za účelem dosažení stanovených cílů byl proveden průzkum pomocí strukturovaného dotazníku zahrnujícího 6 sociodemografických proměnných (pohlaví, věk, dosažené vzdělání, pozice v organizaci, sektor a pracovní zkušenosti) a 6 závislých proměnných (pracovní atmosféra, efektivita při plnění úkolů v práci, motivace, učení, týmová práce a snižování stresu). Tento průzkum byl proveden v Srbsku na náhodném vzorku 126 manažerů a zaměstnanců v Bělehradu, Novém Sadu a Novém Pazaru. Hlavní hypotézou bylo, že aplikovaná hudba pozitivně ovlivňuje vytváření zdravého korporativního prostředí a zlepšování dovedností zaměstnanců. Tato hypotéza byla testována prostřednictvím 13 pomocných hypotéz. Hlavním empirickým výsledkem výzkumu, realizovaného v rámci disertační práce Ph.D., je determinace hudební mapy srbské pracující populace a důsledků vlivu určitých sociodemografických a profesních faktorů na metodu implementace hudební mapy. Personalisté mohou následně ve své společnosti implementovat ten "koncept metody hudební mapy", který bude dle provedené empirické studie zvyšovat motivaci, učení a kreativitu. Při správné hudební expozici by mělo také dojít ke zlepšení týmové práce, zvýšení efektivity práce a snížení stresu v práci, což je explicitně uvedeno ve výsledcích výzkumu realizovaného v rámci disertační práce. Dále je nejvíce překvapivým faktem, prokázaným pomocí chí-kvadrát testu nezávislosti, že dosažené vzdělání má vliv na hudební preference na pracovišti i obecně. Přestože obecné statistiky celkového vzorku, které se týkají názoru účastníků, hovoří ve prospěch potvrzení hypotéz vyjadřujících pozitivní vliv hudby na 6 nezávislých proměnných, existují některé jemné rozdíly ovlivněné hlavními a odvozenými proměnnými, jak ukázala jednosměrná analýza rozptylu (např. vliv pohlaví na názor ohledně pozitivního vlivu hudby na snižování stresu apod.). Konečným výsledkem této disertační práce je vytvoření Metody hudební mapy, jejíž součástí je originální postup tvorby hudební mapy, a určení nezbytných faktorů, jež mohou podstatně ovlivnit její implementaci. Tato metoda může být aplikována kdekoliv na světě za účelem vytvoření dalších unikátních hudebních map dle požadavku sponzora.
Klíčová slova:
hudební mapa; hudební preference na pracovišti; snižování stresu v práci; motivace; vedoucí personálního oddělení; efektivita práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 10. 2009
Datum podání práce:
28. 8. 2013
Datum obhajoby:
23.10.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21849_xsmid900.pdf [1,00 MB]
Veřejná příloha:
9008_xsmid900.pdf [526,80 kB]
Oponentura:
33927_Kincl.pdf [90,91 kB]
Oponentura:
33928_riev00.pdf [74,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21849/podrobnosti