Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategie budování značky Lilien Czech Jewelry

Autor práce: Perglerová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Osoba oponující práci: Petruška, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategie budování značky Lilien Czech Jewelry
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je představit společnost P&P Jewelry s.r.o., její působení a popsat dosavadní způsob budování značky Lilien Czech Jewelry, dále zpracovat analýzu klíčových trhů a na základě výsledků vytvořit návrh nové strategie budování značky. První teoretická kapitola se věnuje specifikům budování značky a to v offline i online prostředí. V další části je charakterizován podnik P&P Jewelry s.r.o., je představen projekt Lilien Czech Jewelry a trhy, na které je bižuterie dodávána. Následující kapitola je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti značky na pro ni nejvýznamnějších trzích a to pomocí PEST analýzy a Porterova modelu pěti sil. Čtvrtá část se zabývá analýzou současné strategie budování značky Lilien Czech Jewelry. Závěr práce je věnován výzkumu vnímání značky zákazníky.
Klíčová slova: Budování značky v offline prostředí; Značka; Prvky značky; Budování značky na internetu; Branding; Budování značky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategie budování značky Lilien Czech Jewelry
Překlad názvu: Brand building strategy of the mark Lilien Czech Jewelry
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this master thesis is to is to present the company P&P Jewelry Ltd., it's activities and to describe the current way of building brand Lilien Czech Jewelry, as well as an analysis of key markets and on the basis of the results to draft a new strategy of brand building. The first theoretical chapter deals with the specifics of brand building in the offline and online environments. The next part contents presents the company P&P Jewelry Ltd., it's project Lilien Czech Jewelry and markets on which the jewelery is exported. The following chapter focuses on the analysis of the competitiveness of the brand on the most important markets for by using the PEST analysis and the Porter's five forces model. The fourth part analyzes contemporary brand building strategy of the brand Lilien Czech Jewelry. In conclusion of this thesis is analysis of research of customers perception of the brand.
Klíčová slova: Brand building; Mark; Brand elements; Brand; Online brand building

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 6. 2012
Datum podání práce: 1. 5. 2013
Datum obhajoby: 27.01.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce38099_xperl06.pdf [3,94 MB]
Oponentura35232_Petruška.pdf [70,90 kB]
Hodnocení vedoucího38099_halik.pdf [23,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/38099/podrobnosti