Analýza dynamiky veřejných a soukromých výdajů na zdravotní péči v České republice

Autor práce: Severová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Durdisová, Jaroslava
Osoba oponující práci: Vebrová, Ludmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dynamiky veřejných a soukromých výdajů na zdravotní péči v České republice
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce bude analyzovat trendy ve vývoji soukromých a veřejných výdajů na zdravotní péči v České republice, které mají tendenci vyvíjet se nad možnosti veřejných rozpočtů v kontextu jejich dlouhodobé udržitelnosti, čímž objektivně vzniká tlak na zvyšování podílu soukromých výdajů. Pozornost bude věnována i podílu těchto skupin výdajů na celkových výdajích s posouzením možných důsledků pro dostupnost potřebné zdravotní péče pro sociálně slabší skupiny obyvatel. Součástí práce bude i identifikace elasticity poptávky po zdravotní péči s ohledem na citlivost sociálních skupin na růst soukromých výdajů a definování úlohy a možností financování zdravotnictví ze soukromých zdrojů. Práce se dotkne i problematiky cen zdravotní péče ve systému veřejného zdravotnictví.
Klíčová slova: soukromé výdaje; Zdravotnictví; systém zdravotnictví; veřejné výdaje

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dynamiky veřejných a soukromých výdajů na zdravotní péči v České republice
Překlad názvu: Analysis of dynamics of public and private expenditures on health care in Czech republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of this master thesis is the analysis of trends in public and private expenditures on health care in the Czech republic, which have a tendency to develop above possibility o public budget in the context of long-term sustainability. This create pressure on the increase of share of private expenditures. In this thesis will be attention also focus on the proportion of public and private expenditures in total expenditures with evaluation of consequences for availability of needed health care for citizen in social deprivation. Part of the thesis will be focus on elasticity of demand for health care in view of the sensitivity, that have citizen in social deprivation to the increase of private expeditures on health care. The thesis will include quest to find a possibility of financing health care from private resources and describe prices of health care in the public system of health service.
Klíčová slova: system of health service; private expenditures; public expenditures; Health service

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2010
Datum podání práce: 15. 5. 2011
Datum obhajoby: 05.02.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce29117_xsevl05.pdf [731,25 kB]
Oponentura35146_vebl01.pdf [204,97 kB]
Hodnocení vedoucího29117_durdis.pdf [476,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/29117/podrobnosti