Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Spojené státy americké a Mnichovská dohoda

Autor práce: Lukeš, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Osoba oponující práci: Soukup, Jaromír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Spojené státy americké a Mnichovská dohoda
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Ve své diplomové práci přináším analýzu Mnichovské dohody a československé krize z perspektivy Spojených států amerických. Mou snahou je vytvořit ucelený obraz bilaterálních vztahů Československa a Spojených států amerických před a po podpisu Mnichovské dohody. V diplomové práci se zabývám diplomatickými a ekonomickými vztahy Československa a Spojených států amerických v období mezi lety 1936-1938/1939. Úvodní část diplomové práce je věnována fenoménu izolacionismu a jeho vlivu na formování zahraniční politiky Spojených států amerických. Hlavním bodem analýzy je postoj americké veřejnosti k československé krizi a k Mnichovské dohodě samotné. Hlavní hypotézou mé práce je tvrzení, že Spojené státy hrály zásadní roli v československé krizi, která předcházela podpisu Mnichovské dohody. Hledám odpovědi na otázky: Jak se stavěla většinová společnost k československé krizi? Jaká byla reakce vlády Spojených států na československou krizi a následně na mnichovskou dohodu? Jaký zastával F. D Roosevelt názor vůči Československu v souvislosti s čs. krizí? Odpovědi na své otázky nalézám na základě zkoumání vydaných a nevydaných pramenů, odborné literatury a především na základě dobového tisku. Práce dokázala, že Spojené státy americké se účastnili událostí, které předcházeli podpisu Mnichovské dohody.
Klíčová slova: Československá krize roku 1938; izolacionismus; diplomatické vztahy, 1936-1938/1939; Československo; Mnichovská dohoda; Spojené státy americké

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářských dějin
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Spojené státy americké a Mnichovská dohoda
Překlad názvu: The Munich Agreement and United States of America
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In my diploma thesis, I provide an analysis of the Munich Agreement and the Czechoslovak crisis from the perspective of the United States of America. My aim is to create comprehensive picture of bilateral relations between Czechoslovakia and the United States before and after the signing of the Munich Agreement. Thesis focuses on the diplomatic and economic relations between Czechoslovakia and United States in the period 1936 -- 1938/1939. The introductory part of the thesis is devoted to the phenomenon of isolationism and its influence in shaping the U.S. foreign policy. The main point of the analysis is the attitude of the American public to the Czechoslovak crisis and the Munich Agreement itself. The main hypothesis consists in the assertion that the United States played a major role in the Czechoslovak crisis that preceeded the signing of the Munich Agreement. I am seeking answers to these questions: How did the American public perceived the Czechoslovak crisis? What was the reaction of the U.S. government to the Czechoslovak crisis and the subsequent the Munich Agreement? How did president F. D. Roosevelt perceived the Czechoslovak crisis? In order to find answers to my questions I am using the issued and unissued sources, specialized literature and especially the contemporary press. The thesis has proved that the United States took part in the events that preceded the signing of the Munich Agreement.
Klíčová slova: Czechoslovakia and USA; Czechoslovak crisis of 1938; Franklin D. Roosevelt; isolationism; diplomatic relations 1936-1938/1939; The Munich Agreement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2012
Datum podání práce: 30. 6. 2013
Datum obhajoby: 26.03.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce40310_xlukj20.pdf [1,05 MB]
Oponentura35068_souj01.pdf [351,13 kB]
Hodnocení vedoucího40310_jerz01.pdf [348,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/40310/podrobnosti