Zahraniční migrace v České republice a její specifické rysy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zahraniční migrace v České republice a její specifické rysy
Autor práce:
Bucher, Sabine
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Nývlt, Ondřej
Osoba oponující práci:
Kačerová, Eva
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na vývoj zahraniční migrace v České republice v souvislosti s identifikací aspektů, které ji ovlivnily. Česká republika se stala cílovou zemí pro mnoho imigrantů, nejen ze zemí Evropské unie, ale i ze zemí mimo ní. Hlavním cílem je zkoumat vývoj zahraniční migrace v České republice před rokem 1989 a současně i z hlediska legislativních a metodických změn, ke kterým došlo po roce 1989. Větší pozornost je nakonec také věnována vývoji zahraniční migrace mezi lety 2002 -- 2012 v České republice, v Maďarsku, na Slovensku a v Polsku, které společně patří do aliance nazvané Visegrádská čtyřka. V posledních letech se tyto země staly novým místem migračních toků, zejména ze zemí s méně rozvinutou ekonomikou. Cílem je zhodnotit vývoj vybraných ukazatelů migrace a identifikovat spojitosti mezi vybranými zeměmi, které si jsou historicky a právně blízké.
Klíčová slova:
cizinec; zahraniční migrace; migrační politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra demografie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zahraniční migrace v České republice a její specifické rysy
Překlad názvu:
International migration in the Czech republic and its specific aspects
Autor práce:
Bucher, Sabine
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Nývlt, Ondřej
Osoba oponující práci:
Kačerová, Eva
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis provides an overview of the development of international migration in the Czech Republic to determine the aspects affecting migration. The Czech Republic has become a destination country for many immigrants, not only from the European Union, but also from countries outside the European union. The main goal of this paper is to outline the development of migration movements in the Czech republic before 1989 and in the context of legislative and methodological changes that occurred after 1989. The paper also describes the changes in international migration movements between 2002 -- 2012 in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. These countries belong to the alliance called the Visegrad four. In recent years, they became a new place of migration flows, particularly from countries with less developed economies. The aim is to determine the evolution of selected indicators of migration to identify connections between the selected countries given to their common historical and legal aspects.
Klíčová slova:
foreigner; migration policy; international migration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Demography
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 10. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2014
Datum obhajoby:
05.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44848_xbucs00.pdf [1,22 MB]
Oponentura:
36107_kacerova.pdf [145,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
44848_nyvo00.pdf [188,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44848/podrobnosti