Dopady vízové politiky EU na incoming ČR

Autor práce: Ryšánek, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Osoba oponující práci: Jenčková, Jiřina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopady vízové politiky EU na incoming ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit dopady vízové politiky Evropské unie na příjezdový cestovní ruch České republiky. Pro dosáhnutí prvotního cíle byly vymezeny dílčí cíle, ke kterým patří porovnání ukazatelů příjezdového cestovního ruchu České republiky před a po vstupu do Schengenského prostoru a vyčíslení ekonomického dopadu uplatňované vízové politiky Evropské unie pro Českou republiku. Diplomová práce je členěna do sedmi kapitol. První tři kapitoly představují teoretickou část, tedy přehled základních pojmů z mezinárodního cestovního ruchu, statistického sledování cestovního ruchu a vízové politiky. Další kapitoly jsou věnovány analýze vlivu vízové politiky EU na vybrané země, jejichž občané mají vízovou povinnost vůči EU. V poslední kapitole jsou vyhodnoceny dosažené výsledky a provedena prognóza situace bez existence společné vízové politiky.
Klíčová slova: Incoming; Mezinárodní cestovní ruch; Evropská unie; Vízová politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopady vízové politiky EU na incoming ČR
Překlad názvu: Impacts of EU visa policy on incoming of Czech republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main purpose of the thesis is to evaluate the impacts of EU visa policy on incoming of Czech republic. For achieving this main purpose there were also defined sub-goals, which include comparison of the indicators of inbound tourism in Czech republic before and after joining Schengen Area and assessment of economic impact of applied EU visa policy on Czech republic. The diploma thesis is divided into seven chapters. The first three chapters introduce the theoretical overview of basic terms in the international tourism, statistical monitoring of tourism and visa policy. The next part of the thesis is devoted to analyzing the influence of EU visa policy on selected countries whose nationals require visas to EU. The final chapter appraises the results and brings the forecast of the situation without existence of common visa policy.
Klíčová slova: Incoming; International tourism; European union; Visa policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 8. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 06.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce43669_xrysp08.pdf [1,10 MB]
Oponentura36772_jenj01.pdf [60,93 kB]
Hodnocení vedoucího43669_jaro.pdf [61,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/43669/podrobnosti