Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Řízení a měření přínosu lidských zdrojů k cílům podniku

Autor práce: Vojtěchovská, Pavlína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Osoba oponující práci: Cetkovský, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Řízení a měření přínosu lidských zdrojů k cílům podniku
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na HR oblast podniku, konkrétně její strategické řízení a měření přínosů její činnosti. V teoretické části čerpá práce především ze zahraniční literatury a rozebírá tradiční a nová pojetí HR práce. Zabývá se rolí HR ředitele jako hlavního prvku strategického řízení a jeho roli jak ve vztahu k podniku, tak ke svému oddělení. V praktické části potom analyzuje průzkum, provedený mezi českými firmami, a dochází k závěru, že v českých podnicích je hlavní příčinnou nedostatečného řízení HR špatná měřitelnost jeho přínosů. Ve stěžejní části potom navrhuje postup, který by měla firma aplikovat při snaze o strategické řízení HR a také měření dle cílů podniku.
Klíčová slova: Podniková strategie; HR business partner; Dave Ulrich; HR; strategie lidských zdrojů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Řízení a měření přínosu lidských zdrojů k cílům podniku
Překlad názvu: Managing and measuring of HR department´s contribution to the business targets
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on Human Resources in a company, it' s strategic managing and measuring it's contribution to the business. In theoretical part the main source is foreign literature and it analyses traditional and new conceptions of HR. It focuses on a role of HR director, as a main element of strategic level of HR and his/her role in a relation to the rest of a company and HR department. In practical part the thesis analyses a research, made among Czech companies, and comes into a conclusion, that the main cause of an unsatisfactory HR management in these companies is it's poor measurability. In the final, key part of the thesis it designs a process, which a company should follow in order to adopt a strategic HR and it's measurement by goals of a company.
Klíčová slova: Human Resources ; HR business partner; Business strategy; Dave Ulrich; HR strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 5. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 12.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce43146_xvojp10.pdf [2,05 MB]
Veřejná příloha9620_xvojp10.pdf [262,02 kB]
Oponentura36352_Cetkovský.pdf [56,99 kB]
Hodnocení vedoucího43146_zdvorak.pdf [47,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/43146/podrobnosti