Fundraising neziskového kulturního projektu Občanského sdružení Auto*Mat - s přihlédnutím k projektu Zažít město jinak

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Fundraising neziskového kulturního projektu Občanského sdružení Auto*Mat - s přihlédnutím k projektu Zažít město jinak
Autor práce:
Neťuková, Markéta
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hucková, Barbara
Osoba oponující práci:
Malcová, Zuzana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o fundraisingu neziskového kulturního projektu, tedy o možnostech získávání finančních a nefinančních zdrojů potřebných k realizaci kulturního projektu. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou neziskového sektoru, definicí pojmu fundraising, dále se práce věnuje zásadám a metodám fundraisingu a v neposlední řadě se také zabývá možnostmi financování neziskového sektoru a spoluprací více subjektů v rámci sektoru. Praktická část je zaměřena na konkrétní kulturní projekt - sousedské slavnosti Zažít město jinak občanského sdružení Auto*Mat se zaměřením na vývoj, koncepci, cíle, organizaci a fundraising slavností. Práce analyzuje současný stav fundraisingu v návaznosti na udržitelnost Zažít město jinak, svazky mezi organizátory a formy spolupráce s důrazem na význam komunitní spolupráce.
Klíčová slova:
nestátní neziskové organizace; komunitní spolupráce; fundraising

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Fundraising neziskového kulturního projektu Občanského sdružení Auto*Mat - s přihlédnutím k projektu Zažít město jinak
Překlad názvu:
Fundraising in non-profit cultural project of civic association Auto*Mat - with focus on the project “Zažít město jinak”
Autor práce:
Neťuková, Markéta
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Hucková, Barbara
Osoba oponující práci:
Malcová, Zuzana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis describes fundraising in non-profit cultural project, therefore describes possibilities in raising financial and non-financial resources needed for realization of cultural project. Theoretical part of this thesis explains characteristics of non-profit sector, describes concept of fundraising, deals with principles and methods of fundraising and last but not least describes possibilities of financing non-profit sector and cooperation of multiple subjects in this sector. Practical part of this thesis is aimed on concrete cultural project -- neighborhood festival "Zažít město jinak" arranged by civic association Auto*Mat with focus on development, concept, target, organization and fundraising of this festival. This thesis analyzes current state of fundraising in connection to sustainability of "Zažít město jinak", bonds between organizers and forms of cooperation with emphasis on community cooperation.
Klíčová slova:
community cooperation; fundraising; non-profit organizations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 11. 2013
Datum podání práce:
5. 6. 2014
Datum obhajoby:
20.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45596_xnetm00.pdf [1,47 MB]
Oponentura:
37259_malz00.pdf [468,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
45596_hucb00.pdf [380,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45596/podrobnosti