Mediální propagace kulturní události na příkladu festivalu Jeden Svět 2013

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mediální propagace kulturní události na příkladu festivalu Jeden Svět 2013
Autor práce:
Bessenyey, Viktorija
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hanzlík, Jan
Osoba oponující práci:
Hucková, Barbara
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá mediální propagací určité kulturní události a je rozdělena na dvě části - teoretickou a analytickou. V teoretické části práce jsou definovány hlavní pojmy související s problematikou, popsány různé marketingové a propagační nástroje, značná část práce se věnuje rozboru médií, vlivům, které na ně působí a fungování mediálního trhu. V analytické části se potom zabývá konkrétním případem mediální propagace a analýze její výstupů - kvalitativní analýze tiskových zpráv a jejich ohlasů a kvantitativní analýze zmínek o události v médiích. V závěru jsou tyto výstupy zhodnoceny.
Klíčová slova:
Média; Kulturní událost; Propagace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mediální propagace kulturní události na příkladu festivalu Jeden Svět 2013
Překlad názvu:
Media promotion of a cultural event on the example of One World Film Festival 2013
Autor práce:
Bessenyey, Viktorija
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Hanzlík, Jan
Osoba oponující práci:
Hucková, Barbara
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with media promotion of certain cultural event and is divided into two parts - theoretical and analytical. In the theoretical part the main terms related to the issue are defined, various marketing and promotional tools are described, a significant part of the thesis is devoted to the description of the media, the influences that act on media, and the functioning of the media market. The analytical part is concerned with the particular case of media promotion and analysis of its outputs - qualitative analysis of press releases and its' responses and quantitative analysis of references to the event in the media. In conclusion, these outputs are evaluated.
Klíčová slova:
Media; Promotion; Cultural event

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 11. 2013
Datum podání práce:
31. 5. 2014
Datum obhajoby:
19.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45519_xbesv00.pdf [1,29 MB]
Oponentura:
37745_hucb00.pdf [482,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
45519_hanj01.pdf [327,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45519/podrobnosti