Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza a finanční plán ALBI Česká republika a. s.

Autor práce: Matysová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Marek, Petr
Osoba oponující práci: Jakoubek, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza a finanční plán ALBI Česká republika a. s.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti ALBI Česká republika a. s., která je provedena za roky 2008 -- 2012. Dalším cílem je nastínit předpokládaný budoucí vývoj. V první části této práce je popsána konkrétní metodika, která bude při finanční analýze použita. Druhá část obsahuje horizontální a vertikální analýzu, výpočet poměrových ukazatelů včetně srovnání s konkurenčními podniky, testování finančního zdraví pomocí bankrotního a bonitního modelu a nakonec sestavení krátkodobého finančního plánu, který zahrnuje plánovaný výkaz zisku a ztráty a plánovanou rozvahu.
Klíčová slova: ALBI Česká republika; finanční plán; finanční analýza; ROE

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza a finanční plán ALBI Česká republika a. s.
Překlad názvu: Financial analysis and financial plan ALBI Česká republika
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor's thesis is focused on financial analysis of the Company ALBI Česká republika a. s., which is performed between 2008 and 2012. The next aim is to outline expected future development. In the first part of this thesis the specific methodology, that will be used in the financial analysis, is described. The second part contains horizontal and vertical analysis, calculation of ratio indicators, including comparison with competitors, testing the financial health with bankruptcy and creditworthy model and finally drawing up a short-term financial plan that includes a planned profit and loss statement and a planned balance sheet.
Klíčová slova: ROE; ALBI Česká republika; financial plan; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2013
Datum podání práce: 1. 6. 2014
Datum obhajoby: 01.07.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce44716_xmatp46.pdf [1,40 MB]
Oponentura38020_xjakj12.pdf [193,74 kB]
Hodnocení vedoucího44716_pema.pdf [45,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/44716/podrobnosti