Aspekty organizační integrace plateb kryptoměnou bitcoin

Autor práce: Pitrová, Marie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Michal
Osoba oponující práci: Přibil, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aspekty organizační integrace plateb kryptoměnou bitcoin
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem této diplomové práce je seznámení s historií a důvodem vzniku digitální měny Bitcoin a s tím, jak konkrétně tento projekt funguje z pohledu IT. Práce obsahuje podrobný návod pro postup zavedení možnosti Bitcoinových plateb do firmy. V práci je nastíněno, jaké jsou možnosti zneužití a zabezpečení. Dále srovnání, jaké jsou výhody a nevýhody proti klasickým směnným prostředkům. Jak je možné tuto měnu získat, používat a jak se vyvíjel její kurz oproti světovým měnám. V práci jsou také zmíněny podobné kryptoměny.
Klíčová slova: bitcoinové platby; kryptoměna; Bitcoin

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra exaktních metod
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Aspekty organizační integrace plateb kryptoměnou bitcoin
Překlad názvu: Aspects of Organizational Integration Currency Bitcoin Payments
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main objective of this diploma thesis is to introduce the history and origin of digital currency Bitcoin and how this project works specifically from the perspective of IT. The thesis contains detailed instructions for the process of implementation Bitcoin payments to the company. This diploma thesis describes the possibilities of abuse and security. Further compares advantages and disadvantages with the classical exchange resources. How is it possible to get this currency, use and how it developed its rate against other world currencies. The thesis also mentions similar cryptocurrencies.
Klíčová slova: Bitcoin payments; cryptocurrencies; Bitcoin

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2013
Datum podání práce: 20. 12. 2014
Datum obhajoby: 20.01.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce45614_xpitm00.pdf [3,49 MB]
Oponentura39630_pribil.pdf [66,97 kB]
Hodnocení vedoucího45614_xnovm132.pdf [375,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/45614/podrobnosti