Podpora kinematografie v ČR po roce 1989

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podpora kinematografie v ČR po roce 1989
Autor práce:
Hrdina, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Doležalová, Antonie
Osoba oponující práci:
Czesany Dvořáková, Tereza
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá veřejným financováním české kinematografie od roku 1989 po současnost se zaměřením na státní fondy. Nastiňuje ekonomickými aspekty veřejné podpory této specifické oblasti a zasazuje film do ekonomické teorie statků a do konceptu kulturních a kreativních průmyslů. Dále popisuje legislativní vývoj až po současný zákon o audiovizi, kterým vznikl Státní fond kinematografie. V práci je rozebrána struktura tohoto fondu, jeho činnost a financování. Dalším předmětem zkoumání je vývoj financování podpory české kinematografie. Práce identifikuje zdroje prostředků pro podporu kinematografie a na jaké účely byly vynaloženy. Pro srovnání nabízí stručný přehled podpory v Evropě a popis systémů podpory ve Velké Británii a Francii. Záměrem práce je zhodnotit vývoj a současný stav systému veřejné podpory kinematografie.
Klíčová slova:
Státní fond kinematografie; veřejná podpora; kinematografie; kulturní politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podpora kinematografie v ČR po roce 1989
Překlad názvu:
Support for cinematography in the Czech Republic after 1989
Autor práce:
Hrdina, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Doležalová, Antonie
Osoba oponující práci:
Czesany Dvořáková, Tereza
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diploma thesis deals with public financing of Czech cinematography from 1989 to the present, focusing on state funds. It outlines the economic aspects of public support of this specific area and puts film into economic theory of goods and into the concept of cultural and creative industries. It also describes the legislative development up to the present Audiovisual Act, by which the State Cinematography Fund was established. The paper analyzes the structure of the Fund, its activities and its funding. Another object of the research is the development of financing of cinematography support. The thesis identifies sources of funding to support the film, and for what purposes it has been spent. For comparison it provides a brief overview of support in Europe and the description of support schemes in Great Britain and France. Main goal of the thesis is to evaluate the development and current state of public support for the film.
Klíčová slova:
State Cinematography Fund; cultural policy; public subsidy; cinematography

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Institutional, Environmental and Experimental Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 11. 2013
Datum podání práce:
31. 8. 2014
Datum obhajoby:
23.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45417_xhrdj20.pdf [1,37 MB]
Oponentura:
40478_qczet00.pdf [412,70 kB]
Hodnocení vedoucího:
45417_dolezala.pdf [174,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45417/podrobnosti