Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategie brand managementu ve službách

Autor práce: Holasová, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Osoba oponující práci: Harantová, Monika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategie brand managementu ve službách
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá značkovými programy, které fungují v České republice. Teoretická část obsahuje základní teoretická východiska brand managementu, marketingového výzkumu a tvorby jeho plánu. Dále jsou v práci rozebrány jednotlivé značkové programy, a to jak na úrovni Evropské unie, tak i národní a regionální. Na tuto část navazuje marketingový výzkum, který se zabývá spotřebním chováním respondentů, znalostí evropských značkových programů a oblíbeností pivovaru Poutník. V závěrečné části je uvedeno doporučení, zda usilovat o získání značky a návrhy na šíření chráněného zeměpisného označení "České pivo".
Klíčová slova: Brand management; Značkové programy; Chráněné zeměpisné označení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategie brand managementu ve službách
Překlad názvu: Brand Management Strategy in Services
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the brand programmes functioning in the Czech Republic. The first part contains basic theoretical brand management grounds, marketing research and its plan creation. Furthermore there are analysed particular brand programmes on the European, national and regional level in the thesis. The following part is marketing research which is concerned with the respondents' consumable behaviour, European brand programmes knowledge and popularity of the Poutnik brewery. The final section presents recommendations whether to seek gaining the brand and proposals for disseminating protected geographical trademark "Czech beer".
Klíčová slova: Brand management; Brand programmes; Protected geographical trademark

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 4. 2013
Datum podání práce: 20. 4. 2015
Datum obhajoby: 04.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce42622_xholk16.pdf [2,12 MB]
Oponentura41546_xharm16.pdf [145,98 kB]
Hodnocení vedoucího42622_heskova.pdf [206,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/42622/podrobnosti