Marketingová situační analýza BK Lions Jindřichův Hradec

Autor práce: Hron, Patrik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svoboda, Petr
Osoba oponující práci: Ezrová, Hana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová situační analýza BK Lions Jindřichův Hradec
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je provedení analýzy jednotlivých složek marketingového mixu a prostředí, ve kterém se basketbalový klub BK Lions Jindřichův Hradec nachází. Na základě rozboru a výsledků marketingové situační analýzy jsou navržena vhodná doporučení směřující ke zvýšení efektivnosti marketingového mixu klubu. Úvodní část práce je zaměřena na popis marketingového mixu a situační analýzy v teoretické rovině. V aplikační části jsou popsány konkrétní nástroje marketingového mixu klubu, využívané při sestavování marketingové strategie a následně provedena jeho situační analýza. Závěrečná kapitola shrnuje získané údaje a přináší doporučení k optimalizaci marketingového mixu a marketingové strategie.
Klíčová slova: Marketingový mix; Marketingová strategie; Marketingová situační analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová situační analýza BK Lions Jindřichův Hradec
Překlad názvu: Marketing Situational Analysis of the BK Lions Jindřichův Hradec
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to carry out an analysis of each part of marketing mix and the environment in which the BK Lions Jindřichův Hradec basketball club is situated. Suitable and applicable recommendations are suggested to make the marketing mix more effective based on analysis of marketing situation. The first part is focused on describing the marketing mix and marketing situational analysis at a theoretical level. The practical part describes particular marketing tools which are used by the club, with subsequent marketing situational analysis being carried out. The last chapter summarizes the findings and states recommendations to optimize the marketing mix of the club and its marketing strategy.
Klíčová slova: Marketing mix; Marketing strategy; Marketing situational analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 3. 2014
Datum podání práce: 20. 4. 2015
Datum obhajoby: 10.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce47053_xhrop16.pdf [1,25 MB]
Oponentura42299_ezrova.pdf [72,58 kB]
Hodnocení vedoucího47053_xsvop30.pdf [203,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47053/podrobnosti