Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Hodnocení e-Word Of Mouth českých bank na Facebooku a webových komentářích

Autor práce: Škola, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Osoba oponující práci: Jelínek, Ivan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hodnocení e-Word Of Mouth českých bank na Facebooku a webových komentářích
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou příspěvků z internetových diskuzí a z facebookových stránek, které se týkají bank a bankovních produktů. Tato analýza je zpracována kvůli potenciální hodnotě pro marketingové účely, ale i pro další uživatele mimo oblast marketingu. Hlavním cílem je návrh pravidelně podávaného přehledu metrik a charakteristik, které čtenáři poskytnou informace o aktuálních tématech, která se probírala na sledovaných datových zdrojích. V úvodu jsou popsány metody marketingového výzkumu s ohledem na možnost získávání datových podkladů z internetových diskuzí. Dále jsou zpracovány dílčí cíle. Základem je popis technik pro stahování dat ze jmenovaných zdrojů, což je popsáno konkrétněji na dvou vytipovaných webových stránkách a pěti facebookových profilech bank, které jsou zdrojem dat. Dalším dílčím cílem je vytvoření programů pro stahování těchto dat v Javě a jejich uložení v Elasticsearch. Tato data jsou obohacena o analýzu sentimentu příspěvků. Pro zpracování hlavního cíle jsou definovány metriky a charakteristiky, které se budou zobrazovat. Následně jsou data analyzována pomocí navržených vizualizací v aplikaci Kibana. Takto připravená data jsou interpretována a je navrhnuto zobrazení pro jejich distribuci, které je hlavním cílem této práce. Přínosem této práce je popis zpracování dat, která lze získat z internetových stránek a veřejných facebookových profilů s důrazem na jejich obsah, a možnosti jejich dalšího obohacení a zobrazení uživatelům.
Klíčová slova: Kibana; internetové diskuze; Marketing; Elasticsearch; Facebook

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hodnocení e-Word Of Mouth českých bank na Facebooku a webových komentářích
Překlad názvu: e-Word Of Mouth Evaluation of Czech banks on Facebook and web comments
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis analyzes internet discussions and Facebook sites that relate to banks and banking products. This analysis has been prepared for the potential value for marketing purposes, but also for other users outside the field of marketing. The main objective is to propose a regularly administered overview containing metrics and characteristics, which would provide information about the current status of the topics that were discussed at the monitored data sources. At first are described the methods of marketing research regarding to the possibility of obtaining data based from Internet discussions. Next are described the intermediate objectives. The base is description of downloading data from the mentioned sources. There have been identified two web pages and Facebook profiles of five banks, which are the data sources. Another objective is to create Java programs for downloading data and storing them in Elasticsearch. This data is enriched by sentiment analysis of users' comments. The main objective is based on defined metrics and characteristics that will be displayed. Subsequently, the data are analyzed using the proposed visualization in the application Kibana. The resulting data are interpreted, and there is designed a form of their distribution, which is the main objective of this work. The contribution of this work is the description of the processing of data that can be obtained from the website and public Facebook profiles with emphasis on their content, and their further enrichment and finally data visualization designed for wide range of audience.
Klíčová slova: Internet discussion; Facebook; Marketing; Kibana; Elasticsearch

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2013
Datum podání práce: 1. 5. 2014
Datum obhajoby: 29.05.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce44730_xskop16.pdf [2,11 MB]
Veřejná příloha11163_xskop16.zip [74,27 MB]
Veřejná příloha11167_xskop16.pdf [2,10 MB]
Veřejná příloha11190_xskop16.pdf [635,99 kB]
Oponentura41429_xjeli04.pdf [109,25 kB]
Hodnocení vedoucího44730_novotnyo.pdf [264,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/44730/podrobnosti