Odborové organizace a kolektivní vyjednávání

Autor práce: Tomášková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Soušková, Milena
Osoba oponující práci: Spirit, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Odborové organizace a kolektivní vyjednávání
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou odborových organizací a kolektivního vyjednávání v České republice. Rozebírá historii odborových organizací v Čechách a jejich právní úpravu. Podrobněji pak pojednává o působení a oprávnění odborových organizací, kolektivním vyjednávání, kolektivních smlouvách a kolektivních sporech. V praktické části se tato práce věnuje rozboru případu z praxe týkajícího se účelového založení odborů a vyvozuje na základě dotazníkového šetření výhody a nevýhody tohoto institutu. Obsahuje úhel pohledu široké veřejnosti na existenci a působeníodborových organizací. V závěru autorka vyjadřuje názor ohledně současného stavu odborových organizací v České republice a nastiňuje jejich budoucí vývoj.
Klíčová slova: kolektivní smlouvy; kolektivní vyjednávání; kolektivní spory; odborová organizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Odborové organizace a kolektivní vyjednávání
Překlad názvu: Trade Unions and Collective Bargaining
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with the issue of trade unions and collective bargaining in the Czech Republic. It discusses the history of trade unions and their regulation. It then examines in more detail the scope and powers of labor unions, collective bargaining, collective agreements and collective disputes. The practical part of this thesis analyses a practical example, a real dispute dealing with calculated establishment of trade unions and based on surveys it draws the advantages and disadvantages of this institute. It includes general public's point of view on the issue of trade unions and their competencies. In the conclusion the author expresses her opinion on the current state of trade unions in the Czech Republic and outlines their future development.
Klíčová slova: collective bargaining; trade unions; collective disputes; collective agreements

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 04.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce43943_xtomk14.pdf [5,28 MB]
Oponentura42179_spirit.pdf [60,69 kB]
Hodnocení vedoucího43943_souskova.pdf [61,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/43943/podrobnosti