Dopady světové hospodářské krize na Španělsko

Autor práce: Haluzová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Osoba oponující práci: Fialová, Barbora

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopady světové hospodářské krize na Španělsko
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je rozebrat jednotlivé příčiny hospodářské krize ve Španělsku, její průběh a dopady na vybraná odvětví španělské ekonomiky. V práci je pomocí vybraných makroekonomických ukazatelů, jako jsou HDP, míra inflace a nezaměstnanost popsán vývoj ve Španělsku v letech krize a před ní. Významná část práce je věnována příčinám krize především stavebnímu sektoru a vzniku cenové bubliny na trhu s nemovitostmi. Dopady krize jsou demonstrovány na vybraných odvětvích ekonomiky. V poslední části popisuji postoj a přijatá opatření ze strany španělské vlády a Evropské unie od vypuknutí krize a v jejím průběhu. Pozornost je věnována zejména krokům a rozpočtovým škrtům, které uskutečnila španělská vláda.
Klíčová slova: Světová ekonomická krize; cenová bubliba; Španělsko; trh s nemovitostmi; nezaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopady světové hospodářské krize na Španělsko
Překlad názvu: Impact of the Global Economic Crisis on Spain
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to analyze the causes of the economic crisis in Spain, its progress and impacts on selected sectors of the Spanish economy. In this thesis selected macroeconomic indicators such as GDP, inflation and unemployment are used to describe developments in Spain during the crisis and before. A significant part is devoted to the causes of the crisis, mainly to the construction sector and the formation of a price bubble in the real estate market. Effects of the crisis are demonstrated on selected sectors of the economy. The last part describes the attitude and measures taken by the Spanish government and the European Union during the crisis. Attention is focused on budget cuts and the steps undertaken by the Spanish government.
Klíčová slova: World economic crisis; Spain; real estate market; price bubble ; unemployment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2014
Datum podání práce: 4. 5. 2015
Datum obhajoby: 03.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce49074_xhalm20.pdf [978,06 kB]
Oponentura41842_xfiab03.pdf [65,93 kB]
Hodnocení vedoucího49074_zamberp.pdf [61,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/49074/podrobnosti