Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Segmentace trhu literatury

Autor práce: Jarošová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Osoba oponující práci: Vrančíková, Marie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Segmentace trhu literatury
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na trh literatury a jeho současný stav v České republice. Cílem je, pomocí primárního výzkumu a shlukových analýz, odhalit segmenty na trhu literatury, které se budou významně odlišovat z hlediska spotřebního chování a pomocí kontingenčních tabulek rozvinout profil těchto segmentů. Na základě těchto informací se pak zaměřit na ty, které by měla knihkupectví oslovit a navrhnout doporučení, využitelná pro cílení na tyto segmenty. Vlastní výzkum je kvantitativního charakteru a je realizován prostřednictvím osobního a internetového dotazování. Výběr respondentů je proveden formou záměrného kvótního výběru, kdy se využilo kvót pohlaví, věku a vzdělání.
Klíčová slova: Trh literatury; Marketingový výzkum; Literatura; Segmentace trhu; Shluková analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Segmentace trhu literatury
Překlad názvu: Book market segmentation
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is focus on the book market in Czech Republic and its current situation. The main objective of the thesis is, through primary research and cluster analysis, to uncover market segments, which shows significant differences in costumer behavior and through crosstabs develop profile of these groups. Base on this information focus on the segments attractive for bookshops to address them and prepare recommendation to focus on them. The market research has a qualitative character and is realized inform of personal and internet questionnaire. Selection of respondent is in form of Quota sampling, using quotas tender, age and education.
Klíčová slova: Market segmentation; Book market; Marketing research; Cluster analysis; Books

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2014
Datum podání práce: 7. 5. 2015
Datum obhajoby: 10.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce51639_xjarj00.pdf [2,17 MB]
Oponentura41901_Vrančíková.pdf [904,14 kB]
Hodnocení vedoucího51639_janjiri.pdf [287,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51639/podrobnosti