Analýza nákupního chování u rychloobrátkového zboží v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza nákupního chování u rychloobrátkového zboží v ČR
Autor práce:
Bělíčková, Alena
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kincl, Tomáš
Osoba oponující práci:
Novák, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou nákupního chování u rychloobrátkového zboží v České republice a positioningem vybraných obchodních řetězců. Cílem práce je sledování míry korespondence nákupního chování zákazníků jednotlivých vybraných obchodních řetězců a positioningu těchto řetězců. Analýza nákupního chování je založena na dotazníkovém šetření na reprezentativním vzorku 4000 respondentů. Nákupní chování je popsáno vůči sedmi sledovaným segmentům, které definovala výzkumná agentura Incoma GfK. V práci jsou uvedeny a porovnány dvě metody analýzy nákupního chování -- přímá metoda založená na třídících pravidlech vytvořených dle popisu sledovaných segmentů a vybraných otázek z dotazníku a metoda využívající faktorovou a shlukovou analýzu. Pro hodnocení míry vlivu odpovědí na sledované segmenty byla použita vlastní hodnotící stupnice. Obdobně je pro jednotlivé obchodní řetězce na základě dostupných údajů (např. otevírací doba, cenová hladina, poskytované služby) pomocí vlastní hodnotící stupnice stanoven positioning vůči sledovaným segmentům. V závěru je posouzeno, zda positioning obchodních řetězců odpovídá nákupnímu chování daných segmentů.
Klíčová slova:
maloobchod; nákupní chování; obchodní řetězce; positioning

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra exaktních metod
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 12. 2014
Datum podání práce:
30. 6. 2015
Datum obhajoby:
09.09.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50695_qbela01.pdf [4,02 MB]
Oponentura:
44195_xnovm132.pdf [373,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
50695_kincl.pdf [956,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50695/podrobnosti