Deskriptivní analýza vybrané vlastnické transakce se společností (obchodním závodem)

Autor práce: Hájková, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pospíšil, Jiří
Osoba oponující práci: Vomáčková, Hana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Deskriptivní analýza vybrané vlastnické transakce se společností (obchodním závodem)
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce na téma: "Deskriptivní analýza vybrané vlastnické transakce se společností (obchodním závodem)", se zaměřuje na seznámení s problematikou vlastnických transakcí a jejich druhy. Následně se práce důkladněji zabývá vybranou vlastnickou transakcí a to fúzí sloučením. V této kapitole poskytuje práce detailnější informace o fúzi sloučením a následně o jejím průběhu. V praktické části práce byla provedena analýza třech vybraných fúzí sloučení, kde se analýza soustředí především na změny ve vlastnické struktuře a rozdílu z přecenění, pokud tato skutečnost nastala. Závěrečná kapitola následně porovnává jednotlivé fúze sloučením opět především z hlediska vlastnické struktury a rozdílu z přecenění.
Klíčová slova: fúze; vlastnické transakce; přeměna

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Deskriptivní analýza vybrané vlastnické transakce se společností (obchodním závodem)
Překlad názvu: Descriptive analysis of selected property transactions with companies ( commercial plant )
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Thesis on:" Descriptive analysis of selected property transactions with companies ( commercial plant)" is dedicated to understanding the challenges of ownership transakcions and their types . Subsequently, the work deals with thoroughly selected ownership transaction - merger acquisition . In this chapter, the thesis provides detailed information on the merger acquisition and its progress. In the practical part of the thesis analysis of three selected merger acquisition was made, where the analysis focuses mainly on changes in ownership structures and differences from revaluation , if this event occurred. The final chapter then compares the transactions again, especially in terms of ownership structure and difference from revaluation.
Klíčová slova: merger; ownership transactions ; conversion

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2014
Datum podání práce: 27. 5. 2015
Datum obhajoby: 23.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce49620_xhajk12.pdf [698,21 kB]
Oponentura41090_vomackov.pdf [849,40 kB]
Hodnocení vedoucího49620_xposj44.pdf [91,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/49620/podrobnosti