Simulační modely a optimalizace při projektovém řízení

Autor práce: Černý, Vít
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Osoba oponující práci: Borovička, Adam

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Simulační modely a optimalizace při projektovém řízení
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Řízení projektů je v posledních letech velmi populárním nástrojem řízení firem a podnikových procesů a tento systém je uplatňován ve firmách prakticky všech zaměření. V této diplomové práci jsou principy projektového řízení aplikovány na reálný stavební projekt, což je jedno z nejobvyklejších využití. Během přípravy projektu jsou na rizikové oblasti připravované zakázky aplikovány další dvě disciplíny operačního výzkumu, simulační modely a optimalizace pomocí matematického programování. Simulační modely umožňují analytikovi předvídat chování modelovaného reálného systému, aniž by musel vynakládat čas či peníze jeho pozorováním. V této práci je simulován systém vertikální dopravy během realizace zakázky. Optimalizací je myšleno nastavení takových parametrů libovolného modelu, aby sledovaná kritéria dosáhla optimálních hodnot. V této práci je optimalizován celkový rozpočet projektu, aby náklady této zakázky byly minimální.
Klíčová slova: model; optimalizace; simulace; řízení projektů; operační výzkum

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Simulační modely a optimalizace při projektovém řízení
Překlad názvu: Simulation modelling and optimization in project management
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In recent years, the project management is very popular tool for management of companies and their processes, and this system is utilized in companies of practically any specialisation. In this diploma paper the principles of the project management are applied on a real construction project, which is one of the most common applications. During project preparation, another two disciplines of the operations research are applied on the precarious parts of the project; namely simulation modelling, and optimization via mathematical programming. Simulation modelling allows the analyst to predict behaviour of the modelled real system without the need for any time or costs to be spent on its observation. In this paper the simulation covers the system of vertical transport during execution of the project. Optimization is meant to set such parameters of any model in order for the watched criteria to reach optimal values. In this paper, the optimization is applied on total budget of the project to minimize the total costs.
Klíčová slova: project management; model; optimization; simulation; operations research

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 3. 2014
Datum podání práce: 10. 1. 2016
Datum obhajoby: 07.09.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce46783_xcerv37.pdf [2,26 MB]
Veřejná příloha12040_xcerv37.unknown [1,74 MB]
Veřejná příloha12041_xcerv37.unknown [7,09 MB]
Oponentura44186_xbora07.pdf [245,63 kB]
Hodnocení vedoucího46783_kuncovam.pdf [157,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/46783/podrobnosti