Kontrola soukromých vojenských a bezpečnostních společností

Autor práce: Turečková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Trávníčková, Zuzana
Osoba oponující práci: Rolenc, Jan Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kontrola soukromých vojenských a bezpečnostních společností
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce je věnována tématu regulace činnosti soukromých vojenských a bezpečnostních služeb v ozbrojeném konfliktu. Jejím cílem je zmapovat současný stav kontrolních mechanismů působících na soukromé společnosti při jejich účasti v těchto konfliktech za účelem dodržování mezinárodního humanitárního práva a práva lidských práv. První dvě kapitoly se zabývají problematikou ozbrojených konfliktů a jejich privatizace v rovině teoretické. Třetí kapitola pojednává o kontrolním mechanismu na mezinárodní úrovni založeném Dokumentem z Montreux. Poslední kapitola se věnuje mechanismu seberegulace v odvětví privatizovaného vojenství, jeho struktuře a fungování. Důraz je kladen zejména na Mezinárodní kodex chování soukromých vojenských a bezpečnostních služeb a Asociaci ICoC, první dohledovou organizaci svého druhu.
Klíčová slova: Mechanismus dohledu; Asociace ICoC; Dokument z Montreux ; Soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti ; Privatizace ozbrojených konfliktů; Ozbrojený konflikt ; Mezinarodní kodex chování soukromých vojenských a bezpečnostních služeb

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kontrola soukromých vojenských a bezpečnostních společností
Překlad názvu: The Control of Private Military and Security Companies
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with the regulation of activities of private military and security companies in armed conflicts. The aim of the thesis is to outline the current state of mechanism of control concerning the participation of private military and security companies in these conflicts in order to achieve compliance with international humanitarian law and human rights law. The first and the second chapter characterize armed conflicts and the phenomenon of their privatization from the theoretical point of view. The third chapter discusses the mechanism of control on the international level which is based on the Montreux Document. The last chapter describes a self-regulation mechanism in the private security industry, its structure and functionning. The thesis emphasizes the role of the International Code of Conduct for Private Security Service Providers and the ICoC Association, the first oversight body of its kind.
Klíčová slova: Armed conflict; Montreux Document; ICoC Association; Oversight mechanism; Private military and security companies; International Code of Conduct for Private Security Service Providers; Privatisation of armed conflicts

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2015
Datum podání práce: 1. 5. 2015
Datum obhajoby: 08.09.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce47520_xturj17.pdf [1,02 MB]
Oponentura44368_rolencj.pdf [61,83 kB]
Hodnocení vedoucího47520_kalova.pdf [61,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47520/podrobnosti