Reportování společenské odpovědnosti ve vybrané společnosti

Autor práce: Jiroušková, Jitka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Plášková, Alena
Osoba oponující práci: Charvát, Vavřinec

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Reportování společenské odpovědnosti ve vybrané společnosti
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá reportováním společenské odpovědnosti firem. Cílem práce je vytvoření CSR reportu pro společnost PATRIA Kobylí, a.s. Teoretická část je věnována vzniku, rozvoji a současným podobám CSR, včetně identifikování výhod a nevýhod spojených s CSR. Mimo jiné jsou zmíněny tři pilíře, na nichž koncept CSR stojí. Část práce je zaměřena na reportování CSR jeho přínosy a trendy. Dále jsou představeny platné normy, jež lze v oblasti CSR využít. Pozornost bude věnována především standardu GRI a s ním spojenému reportingovému rámci G4. Obsahem praktické části je analýza a hodnocení současných aktivit společnosti PATRIA Kobylí, a.s. a vypracování reportu CSR pro danou společnost. K vytvoření reportu byla využita nejaktuálnější verze standardu GRI, a to G4.
Klíčová slova: společenská odpovědnost firem; GRI; normy CSR; CSR aktivity; Global Reporting Initiative; CSR reportování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Reportování společenské odpovědnosti ve vybrané společnosti
Překlad názvu: Reporting of corporate social responsibility in selected company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Master´s Thesis is focused on reporting of Corporate Social Responsibility. The purpose of this thesis is create CSR report for company PATRIA Kobylí, a.s. Theoretical part is dedicated to formation, development and current forms CSR, including advantages and disadvantages CSR. Besides three pillars are mentioned, which are basis for the concept CSR. A part of thesis is focused on CSR reporting, its benefits and trends. Further, applicable standards this concept are introduced. The attention is put on GRI standard and reporting frame G4. Content of practical part are analysis and evaluation current activities in company PATRIA Kobylí, a.s. and create CSR report for this company. The latest version GRI standard G4 was used for create this report.
Klíčová slova: Corporate Social Responsibility; standards CSR; CSR reporting; CSR activities; GRI; Global Reporting Initiative

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2014
Datum podání práce: 20. 4. 2015
Datum obhajoby: 28.01.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce50240_xjirj58.pdf [5,96 MB]
Oponentura44960_Charvát.pdf [428,57 kB]
Hodnocení vedoucího50240_plaskova.pdf [387,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/50240/podrobnosti