Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Affiliate marketing s využitím optimalizace trackování provizí

Autor práce: Černochová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koubský, Petr
Osoba oponující práci: Pávek, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Affiliate marketing s využitím optimalizace trackování provizí
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá zařazením affiliate marketingu do internetového marketingu jako současného moderního nástroje pro získávání nových zákazníků na on-line trhu a analýzou optimálního řešení systému trackování konverzí ve společnosti eHUB.cz s.r.o. Samotná práce je rozdělena na tři části, první část představuje obecný pohled na affiliate marketing, druhá část analyzuje současný stav systému trackování konverzí ve společnosti eHUB.cz s.r.o. a třetí část navrhuje optimální řešení budoucího stavu systému. Teoretická rovina odpovídá první části práce a praktická druhé a třetí. V teoretické části je objasněno postavení affiliate marketingu v rámci on-line marketingu včetně základních znalostí a souvislostí, které jsou nezbytné k praktické části. Praktická část obsahuje popis původního a současného technického řešení sytému eHUB. Zároveň navrhuje jeho optimalizaci pro stav budoucí. Hlavním cílem práce je nalézt a přesně definovat aktuální standardy řešení systému trackování konverzí v eHUB.cz s.r.o. Hlavním přínosem práce je využitelnost optimálního technického řešení ve společnosti eHUB.cz s.r.o.
Klíčová slova: affiliate marketing; server-side tracking; client-side tracking

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Affiliate marketing s využitím optimalizace trackování provizí
Překlad názvu: Affiliate marketing with using optimized solution for conversion tracking
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on inclusion of affiliate marketing to internet marketing as a contemporary modern tool for acquiring new customers in the online market and on analysis of the system solution for conversion tracking at eHUB.cz Ltd. The thesis is divided into three parts: the first part presents the general overview of affiliate marketing, the second section analyzes the current state of the conversion tracking system at eHUB.cz Ltd. and the third proposes an optimal solution for the future status of this system. Theoretical level corresponds to the first part and a practical second and third. The theoretical part clarifies the position of affiliate marketing within online marketing, including basic knowledge and relationships that are necessary for proceeding to the practical part. The practical part contains a description of the original and current technical solutions of system eHUB. At the same time suggests its optimization for a future state. The main objective is to find a precise definition of the current standards of conversion tracking system solutions in eHUB.cz Ltd. The main contribution of this work is the usability of the optimal technical solution at eHUB.cz Ltd.
Klíčová slova: client-side tracking; affiliate marketing; server-side tracking

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2015
Datum podání práce: 14. 12. 2015
Datum obhajoby: 03.02.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55537_xcerp29.pdf [3,16 MB]
Oponentura45314_Pávek.pdf [306,75 kB]
Hodnocení vedoucího55537_koup01.pdf [101,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55537/podrobnosti