Determinismus, path-dependence a nejistota pohledem postkeynesovské ekonomie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Determinismus, path-dependence a nejistota pohledem postkeynesovské ekonomie
Autor práce:
Máslo, Lukáš
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Chytil, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Janíčko, Martin; Pastoráková, Erika
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřená na analýzu koncepčně-metodologických problémů zkoumaných v rámci postkeynesovské ekonomie. Autor této práce si klade za cíl předložit řešení problému definice (non)determinismu v deterministických a stochastických systémech a rovněž také stávajících konfuzí ohledně pojetí (ir)reverzibility path-dependent a tradičně-rovnovážných systémů. Problém determinismu/non-determinismu vidí autor jako bytostně spjatý s problémem definice fundamentální nejistoty. Autor dále identifikuje jako klíčové problémy "problém generátoru endogenních šoků" a "problém selection - creation", jejichž vyřešení umožňuje zaujmout stanovisko k platnosti či neplatnosti klasické dichotomie. Autor předkládá Davidsonovu interpretaci ergodicity spolu s O´Donnellovou kritikou této interpretace, a na základě této kritiky a kritiky ze strany Álvareze, Ehntse odmítá autor Davidsonovo zjednodušující schéma, podle kterého neoklasická ekonomie stojí na ergodickém axiomu. Řešení "problému selection - creation" navrhuje autor rozlišením epistemologického a ontologického determinismu na jedné straně, a epistemologického determinismu a epistemologického non-determinismu na straně druhé. Zatímco selection charakterizuje sféru epistemologického determinismu, a tudíž sféru "fundamentální jistoty", creation podle autora charakterizuje sféru epistemologického non-determinismu, a tudíž sféru fundamentální nejistoty. "Problém generátoru endogenních šoků" považuje autor na základě principu kauzality a principu sporu za logický rozpor a řešení vidí v odmítnutí konceptu endogenních šoků. Současně na základě argumentu prvotní příčiny, který vyplývá z principu kauzality, odmítá autor Davidsonovu rétoriku "základního článku neoklasické víry" jako nesmyslnou. V protikladu k Davidsonovi považuje autor fundamentální nejistotu za zásadně epistemologickou, spočívající v naší neznalosti "ultimátního zákona změny", "Božského vzorce". Na rozdíl od O´Donnella, který akcentuje ve svém epistemologickém přístupu k nejistotě prvek epistemologické nejistoty, autor vedle této epistemologické nejistoty zdůrazňuji současně i prvek ontologické jistoty, spočívající ve znalosti existence "Božského vzorce".
Klíčová slova:
path-dependence; (non-)determinismus; tradiční rovnováha; hypotéza efektivních trhů; (non-)ergodicita; hystereze; fundamentální nejistota; (ir)reverzibilita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická teorie
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 2. 2011
Datum podání práce:
30. 9. 2015
Datum obhajoby:
12.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45793_xmasl14.pdf [1,38 MB]
Oponentura:
45045_janm02.pdf [116,30 kB]
Oponentura:
45046_pase00.pdf [109,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45793/podrobnosti