Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Organizační kultura jako generátor tvorby hodnoty

Autor práce: Tadevosyanová, Luiza
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Osoba oponující práci: Dvořáček, Jiří; Pavlica, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Organizační kultura jako generátor tvorby hodnoty
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Disertační práce se zabývá analýzou vlivu organizační kultury na tvorbu hodnoty organizace. V rámci teoretické části byly zmapovány dosavadní poznatky o organizační kultuře a o jejím vlivu na výkonnost firem a byl rozšířen model organizační kultury E. Scheina o faktor zpoždění. Praktická část disertační práce se sestává z výzkumu provedeného na 59 společnostech působících v České republice v odvětví průmyslu, služeb a stavebnictví. Za tímto účelem byly použity následující dotazníky: profilový dotazník předpokladů efektivnosti DOCS, typologický dotazník pojetí úspěchu OCAI, typologický dotazník stavu organizační kultury (profilový dotazník orientace společnosti), dotazník charakteristik učící se organizace. Na základě provedených výzkumných šetření bylo zjištěno, že má-li firma silnou organizační kulturu, jejíž obsah je v souladu s obsahem organizační strategie, pak organizační kultura má na tvorbu hodnoty pozitivní vliv, a to zejména na rentabilitu vlastního kapitálu, u které byla s organizační kulturou zjištěna statisticky významná závislost. Základem prosperity každé organizace je přitom úzká vazba mezi strategií a výkonností organizace a proto lze konstatovat, že organizační kultura ovlivňuje tvorbu hodnoty skrze strategii společnosti.
Klíčová slova: organizační kultura; strategie; výkonnost; tvorba hodnoty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Organizační kultura jako generátor tvorby hodnoty
Překlad názvu: The impact of Organizational Culture on value creation
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Dissertation analyzes the influence of organizational culture in company value. The theoretical part mapped existing knowledge about the organizational culture and its impact on company performance, and expanded model of organizational culture of E. Schein by delay factor. The practical part of the dissertation consists of research conducted on 59 companies operating in the Czech Republic in industry, services and construction. For this purpose, the following questionnaires were used: a profile questionnaire assumptions efficiency DOCS, typological questionnaire concept of success OCAI, typological questionnaire state organizational culture - profiled company orientation questionnaire, a questionnaire characteristics of a learning organization. Based on the research investigation it was found that if the company has a strong organizational culture, the content of which is consistent with the content of organizational strategy, the organizational culture has on value creation positive impact, especially on return on equity, among which was the organization culture found a statistically significant correlation. The basis of prosperity of any organization is yet close link between strategy and performance of an organization and can therefore be concluded that organizational culture affects value creation through corporate strategy.
Klíčová slova: performance; value creation; organizational culture; strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2010
Datum podání práce: 20. 9. 2014
Datum obhajoby: 30.03.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce27353_xtadl01.pdf [3,94 MB]
Oponentura45901_Pavlica.pdf [159,08 kB]
Oponentura45902_dvoracek.pdf [89,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/27353/podrobnosti