Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Procesní řízení - procesní modelování

Autor práce: Kupka, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelená, Veronika
Osoba oponující práci: Přibil, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Procesní řízení - procesní modelování
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o tématu procesního řízení, jeho vývoji a stěžejních paradigmatech v oblasti procesního řízení jako je BPR. Práce také porovnává metody přístupu k procesnímu řízení. Dále je definován pojem proces a popsány jeho klasifikace. Práce taktéž vysvětluje koncepci procesně řízené organizace včetně jejích charakteristik. Nedílnou součástí je představení technické části holistického pojetí procesního řízení. Tou je procesní modelování zabývající se tvorbou diagramů podle základních principů objektové orientace. Představen je obecný modelovací jazyk UML a jeho specifikace v podobě notací BPMN a Eriksson-Penker. Taktéž jsou uvedeny některé druhy diagramů využívaných v procesním modelování. Všechny tyto poznatky jsou následně využity při sestavování procesních modelů a diagramů ve výzkumné oblasti konkrétní organizace.
Klíčová slova: BPMN; Procesní řízení; BPR; proces; procesní modelování; MMABP; Eriksson-Penker

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra exaktních metod
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Procesní řízení - procesní modelování
Překlad názvu: Business Process Management - Process Modeling
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with the topic of Business Process Management, its development and fundamental paradigms in the field of BPM as BPR. The thesis also compares approaches to BPM. Furthermore, it defines the term "process" and describes its classification. The thesis also explains the concept of the process-driven organization, including its characteristics. An integral part of the thesis is the explanation of the holistic approach to BPM and its technical aspect, i.e. the business process modeling which deals with creating the diagrams classified by basic principles of object orientation. The thesis introduces general modeling language UML and its specification in the form of notation BPMN and Eriksson-Penker. Also there are shown few examples of diagrams used in the BPM. All of these findings are then used in the constructing of process models and diagrams in the defined research area of the particular organization.
Klíčová slova: Process; MMABP; Business Process Management; BPMN; Process Modeling; BPR; Eriksson-Penker

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 4. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 09.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce52545_xkupt02.pdf [4,48 MB]
Oponentura48255_pribil.pdf [67,72 kB]
Hodnocení vedoucího52545_zelv02.pdf [61,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/52545/podrobnosti