Kvalitativní studie tvorby strategie ve sportovní organizaci

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvalitativní studie tvorby strategie ve sportovní organizaci
Autor práce:
Kratochvílová, Eva
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Tripes, Stanislav
Osoba oponující práci:
Dvořák, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Strategie je všeobecně považována za jeden z důvodů úspěchu organizace. Ovšem můžeme se jen domnívat, zda je tato teorie platná ve všech odvětvích. Proto jsem se rozhodla ve své diplomové práci zaměřit na vnímání strategie a strategického plánovacího cyklu, a jeho vliv na konkrétní sportovní odvětví. Tímto odvětvím je dostihový sport. Zjišťuji přitom vliv této teorie na konkrétní dostihovou stáj, její využívání a vliv na výsledky této stáje, aby mohlo případně dojít k potřebným změnám. Výzkum je prováděn pomocí kvalitativního výzkumu, konkrétně využitím hloubkových rozhovorů. Pro zvýšení validity jednotlivých výpovědí je použita triangulace zdrojů. Jako doplněk je zařazeno i zúčastněné pozorování, dochází tedy k triangulaci metod, což rovněž zvyšuje validitu výzkumu. Výsledkem mé práce je zjištění, že tato konkrétní dostihová stáj nepovažuje tvorbu strategie za důležitou, ačkoli na některých částech strategického plánovacího cyklu významně pracuje. Toto však dostihovou stáj v současnosti negativně neovlivňuje. Je tedy vhodné, avšak ne nutné, aby došlo ke změnám a tvorbě strategie.
Klíčová slova:
Strategie; Dostihový sport; Strategický plánovací cyklus; Sportovní organizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvalitativní studie tvorby strategie ve sportovní organizaci
Překlad názvu:
A Qualitative Study of Strategy Creation in a Sports Organization
Autor práce:
Kratochvílová, Eva
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Tripes, Stanislav
Osoba oponující práci:
Dvořák, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Strategy is generally considered as one of the most important factors of organizations´ success. However, it can be supposed that this theory is applicable for all sectors. The diploma thesis focused on the perception of strategy, strategic planning cycle and its impact on the particular sports industry. This industry is Thoroughbred horse racing. The field of research was application of management theory in the particular horse racing club, its use and the impact on the clubs´ performance, which could lead to potential implementation of necessary changes. The research was conducted using qualitative approaches. Research was based on two pillar, in-depth interviews and participant observation. This approach increased the validity of the statements thanks the triangulation of sources. The findings discuss that the strategy seems to be unimportant for clubs´ managers, although they significantly work on some parts of the strategic planning cycle. However, this fact do not negatively affect the clubs´ performance. It is therefore desirable but not necessary, to make changes and create the strategy.
Klíčová slova:
Strategic planning cycle; Thoroughbred horse racing; Strategy; Sports organization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 4. 2015
Datum podání práce:
30. 4. 2016
Datum obhajoby:
27.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52579_xkrae20.pdf [1,73 MB]
Oponentura:
46258_dvorakji.pdf [62,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
52579_xtris00.pdf [150,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52579/podrobnosti