Švédská imigrační politika v kontextu imigrační politiky EU

Autor práce:
Petrovičová, Martina
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dubský, Zbyněk
Osoba oponující práci:
Sršeň, Radim

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Švédská imigrační politika v kontextu imigrační politiky EU
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je švédská imigrační politika v kontextu imigrační politiky EU. Cílem práce je analyzovat imigrační a na ni navázanou integrační politiku Švédska a identifikovat jejich nejdůležitější charakteristiky. Teoretická část práce vymezuje definici migrační politiky, základních pojmů spojených s migrací a integračních modelů. Na teoretické východisko navazuje Evropská imigrační politika, ze které následně vychází nastavení imigrační politiky Švédska. Druhá kapitola se zaměřuje na integraci přistěhovalců do švédské společnosti a je rozdělena do dvou částí. První se zabývá se vývojem a nastavením švédské integrační politiky, ve druhé je pozornost zaměřena na integraci imigrantů na pracovním trhu. Třetí kapitola se věnuje problémům a perspektivám švédské migrační politiky. Ve třech podkapitolách se postupně zabýváme problémy spojenými se současnou Evropskou migrační krizí, mezinárodním rozměrem migrační politiky Švédska a jeho prioritami v této oblasti a poslední část se pokouší zhodnotit úspěšnost nastavených integračních opatření.
Klíčová slova:
případová studie; EU; migrační politika; integrační politika; imigrační politika; Švédsko; migrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů

Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Švédská imigrační politika v kontextu imigrační politiky EU
Překlad názvu:
Swedish immigration policy in the context of EU immigration policy
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The theme of this thesis is the Swedish immigration policy in the context of EU immigration policy. The aim of thesis is to analyze Swedish immigration and integration policies and identify their key characteristics. The theoretical part of the thesis deals with the definition of migration policy, basic concepts of migration and integration models. European immigration policy is built up on the theoretical basis from which comes out the setting of Swedish immigration policy. . The second chapter focuses on the integration of immigrants into the Swedish society and is divided into two parts. The first part deals with the development and setting of Swedish integration policy, the second part focuses on the integration of immigrants into the labour market. In the third chapter is the main focus on the problems and prospects of the Swedish migration policy. The three subchapters concentrate on the problems associated with the current European migration crisis, the international dimension of migration policy in Sweden and its priorities in this field and the last part attempts to evaluate the success of integration measures in Sweden.
Klíčová slova:
migration policy; Sweden; migration; integration policy; immigration policy; case study; EU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 6. 2014

Datum podání práce:
25. 4. 2015

Datum obhajoby:
25.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48385_xpetm66.pdf [1,39 MB]

Veřejná příloha:
13346_xpetm66.pdf [314,97 kB]

Oponentura:
41271_srsenr.pdf [62,71 kB]

Hodnocení vedoucího:
48385_dubskyz.pdf [63,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48385/podrobnosti