Zhodnotenie ekonomického vývoja a návrh stratégie finančného riadenia vybranej firmy

Autor práce: Staník, Sebastian
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Osoba oponující práci: Kuchár, Róbert

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zhodnotenie ekonomického vývoja a návrh stratégie finančného riadenia vybranej firmy
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť ekonomický vývoj vybranej firmy na základe strategickej a finančnej analýzy v rokoch 2010 až 2014 z pohľadu vlastníka. Taktiež identifikovať silné a slabé stránky firmy, predpovedať jej budúci vývoj a navrhnúť stratégiu finančného riadenia. Bakalárska práca je zložená z dvoch častí. V prvej časti, ktorá je teoretická, sú popísané a vysvetlené jednotlivé metódy finančnej a strategickej analýzy, ktoré sú použité pri výpočtoch. V druhej časti, ktorá je praktická, prebieha realizovanie teoretických metód a poznatkov na mnou vybranú firmu. Praktická časť je doplnená o tabuľky a obrázky. V závere celej bakalárskej práce sú zhrnuté výsledky finančnej a strategickej analýzy pomocou ktorých sú identifikované silné a slabé stránky firmy, podľa ktorých si drží stabilné miesto na trhu aj napriek silnej konkurencii. S budúcim využitím príležitosti, ktoré sa ponúkajú si firma ešte viac upevní svoju pozíciu a taktiež sa vytvorí priestor pre jej rast. Táto analýza je určená pre vlastníkov firmy, ktorí môžu byť spokojní s jej finančnou situáciou, pretože vykazuje dostatočnú rentabilitu, tvorí hodnotu a nehrozí jej bankrot. Výsledky finančnej analýzy taktiež poukazujú na niektoré problémové oblasti na ktoré by sa mala firma v budúcnosti zamerať. Jedná sa o problém s nedostatočnou likviditou, rizikové riadenie čistého pracovného kapitálu a veľké množstvo zásob na sklade. Aj napriek niektorým problémovým oblastiam sa firma umiestnila v medzi podnikovom porovnaní s jej najbližšími konkurentmi za rok 2014 na druhom mieste.
Klíčová slova: Medzi podnikové porovnanie ; Strategická analýza; PEST analýza; Porterov model piatich síl; Pomerový ukazovatelia; Finančná analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zhodnotenie ekonomického vývoja a návrh stratégie finančného riadenia vybranej firmy
Překlad názvu: Evaluation of the economic development and a proposal of a strategy for financial management of a chosen company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The aim of this undergraduate dissertation is to evaluate the economic development of a chosen company based on the financial analysis between years 2010 and 2014. Furthermore, it identifies the its strengths and weaknesses, predicts a future development of the company and suggests the strategy for the financial management. The undergraduate dissertation consists of two parts. First theoretical part describes and explains individual methods of the financial and strategic analysis that were used for calculations. Second practical part applies the theoretical methods and theory to my chosen company. Practical part includes also tables and pictures. The results of the financial and strategic analysis are summarised in the conclusion, which helped to identify company's strengths and weaknesses, which suggest that the company retains a stable position on the market despite a strong competition. The company should even further consolidate its market position thanks to an incoming utilization of opportunities that are proposing and create a space for its growth. This analysis is aimed for the company owners, who can be satisfied with the financial situation of the company, because it shows adequate profitability, creates value and avoids bankruptcy. The results of the financial analysis point out also some issues that the company needs to focus on in the future. It is a liquidity problem, risk management of a net working capital and exceeded amount of inventories. Despite some of the identified issues, the company takes a second place in the intercompany comparison with its closest competitors.
Klíčová slova: PEST analysis; Financial analysis; Intercompany comparison; Financial ratios; Strategic analysis; Porter five force analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 6. 2015
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 13.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53420_xstas19.pdf [1,86 MB]
Oponentura47388_xkucr12.pdf [433,90 kB]
Hodnocení vedoucího53420_d003174.pdf [331,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53420/podrobnosti