Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Návrhové vzory v PHP

Autor práce: Havel, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Osoba oponující práci: Ristič, Marko

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrhové vzory v PHP
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je podat základní přehled nad oblastmi podpory objektově orientovaného programování a návrhových vzorů v kontextu programovacího jazyka PHP. Krom rešeršní části se shrnutím vývoje podpory objektového programování v jazyce PHP a shrnutím vývoje a významu návrhových vzorů byla v další části práce vytvořena příručka vybraných návrhových vzorů, které jsou v tomto jazyce využitelné. Vybrané návrhové vzory jsou v příručce doplněny o ukázkové kódy implementace na jednoduchých a výstižných situacích, které usnadní pochopení vzoru. V závěru práce se nachází část, která obsahuje doporučení pro úpravu vstupních kurzů programování v jazyce PHP na Vysoké škole Ekonomické.
Klíčová slova: Návrhové vzory; Programovací jazyk PHP; Příručka; Objektově orientované programování; Doporučení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrhové vzory v PHP
Překlad názvu: Design patterns in PHP
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to give a basic overview of the areas of support objectoriented programming and design patterns in the context of the programming language PHP. This bachelor thesis includes recherché part with summary of the historic support of objectoriented programming in programming language PHP and a summary of the development and importance of design patterns. Moreover, a handbook with selected design patterns, which are useful in this programming language, was created in another part of the work. Selected design patterns in handbook are amend with sample codes on implementation of simple and cogent situations which facilitate the understanding of the pattern. In conclusion, there is a section that contains recommendations for modification of introductory courses in programming in programming language PHP at the University of Economics.
Klíčová slova: Programming language PHP; Handbook; Recommendation; Object-oriented programming; Design patterns

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2016
Datum podání práce: 4. 5. 2016
Datum obhajoby: 17.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56059_xhavj60.pdf [1,33 MB]
Oponentura46350_Ristič.pdf [208,46 kB]
Hodnocení vedoucího56059_pecinovr.pdf [135,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56059/podrobnosti