Hodnocení a prognóza finanční situace společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Autor práce: Volková, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Osoba oponující práci: Boukal, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hodnocení a prognóza finanční situace společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce na téma Hodnocení a prognóza finanční situace podniku ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. je zhodnotit vývoj, hospodaření a finanční situaci ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. od roku 2009 do roku 2014 na základě dostupných informací z účetních závěrek a výročních zpráv. A za pomoci vybraných nástrojů strategické analýzy, vyhodnotit budoucí vývoj společnosti. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou popsané vybrané nástroje finanční a strategické analýzy, které jsou následně aplikované v části praktické. Mezi tyto nástroje patří vertikální a horizontální analýza, bilanční pravidla, poměrové ukazatele, rozdílové ukazatele, pyramidový rozklad DuPont, bonitní a bankrotní modely, ekonomická přidaná hodnota, zemědělské ukazatele, mezipodnikové srovnání, průběžné srovnávání s benchmarkem, PESTLE analýza a Porterův model pěti sil. V závěru jsou potom shrnuté poznatky, silné a slabé stránky společnosti a doporučení.
Klíčová slova: strategická analýza; finanční analýza; poměrové ukazatele; benchmark

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hodnocení a prognóza finanční situace společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Překlad názvu: Evaluation and prediction financial situation of the company ZD Krásná Hora nad Vltavou Inc.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the bachelor´s thesis titled "Evaluation and prediction financial situation ZD Krásna Hora nad Vltavou Inc." is to evaluate the development, management and financial situation ZD Krásna Hora nad Vltavou Inc. from 2009 to 2014, based on available information from the financial statements and annual reports. And with the help of selected techniques of strategic analysis, to predict the company's future development. The bachelor´s thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes selected instruments and techniques of financial and strategic analysis, which are applied in the practical part. These tools include vertical and horizontal analysis, balance rules, ratio indicators, differential indicators, pyramid decomposition DuPont, creditworthy and bankruptcy models, economic value added, agricultural indicators, intercompany comparison, the continuous comparison with the benchmark, PESTLE analysis and Porter's five forces model. In conclusion then summarized findings, strengths and weaknesses and recommendations.
Klíčová slova: strategic analysis; benchmark; financial ratios; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2015
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 01.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54078_xvolp15.pdf [1,52 MB]
Oponentura46237_boukal.pdf [60,53 kB]
Hodnocení vedoucího54078_d003174.pdf [332,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54078/podrobnosti