Ekonomická a sociální statistika genderovým pohledem

Autor práce:
Slavníková, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Sixta, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Fabiánová, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomická a sociální statistika genderovým pohledem
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Sběr statistických dat v evropských zemích včetně České republiky je v současné době na vysoké úrovni, stále však existuje prostor k obohacování statistik i hledání inovativních způsobů, jak získaná data využívat. V souvislosti se snahami vlád o prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže se hovoří o genderové statistice. Ta by měla sloužit jako základ pro zjištění postavení mužů a žen ve všech oblastech společnosti a pomáhat hodnotit vliv různých opatření ex ante i ex post. Genderové statistiky přitom nezahrnují jen data tříděná dle pohlaví, ale i další takzvaně genderově senzitivní statistiky. Cílem této diplomové práce je pokračovat v záměru poskytnout provázanou představu o potřebě genderových statistik v návaznosti na stejnojmennou diplomovou práci Ing. Barbory Stanislavové z roku 2013. Důraz je kladen na doplnění informací o současném vývoji genderových výzkumů souvisejících s ekonomikou a na popis vybraných indikátorů genderové statistiky. Předchozí práce pokrývá obecné indikátory genderové rovnosti a oblast trhu práce, tato diplomová práce se zaměřuje na indikátory rodinné oblasti. Popis genderových statistik je doplněn konkrétními daty pro Českou republiku a další evropské země, aby bylo názorně ilustrováno využití genderových statistik.
Klíčová slova:
gender; rovné příležitosti; rodina; statistika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky

Název katedry:
Katedra ekonomické statistiky

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomická a sociální statistika genderovým pohledem
Překlad názvu:
Economic and Social Statistics from Gender Perspective
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Statistical data collection is on high level at this time in European countries including Czech Republic. However, there is still a space for enriching statistics and looking for innovative ways of using obtained data. In context of the governments' efforts to promote equal opportunities for women and men, gender statistics is being addressed. It should serve as a base for detecting a position of women and men in all areas of the society and it should help to evaluate the impact of various actions ex ante as well as ex post. The aim of this diploma thesis is to continue to fulfill the intention to provide an interconnected picture of need for gender statistics in connection with diploma thesis written by Ing. Barbora Stanislavová in 2013. The emphasis is put on adding information on current course of gender studies connected with economy and on describing selected gender statistics indicators. The previous thesis covers general gender equality indicators and labour market area, this diploma thesis concentrates on indicators in family area. Gender statistics description is accompanied by actual data for Czech Republic and other European countries in order to provide illustrative example of use of gender statistics.
Klíčová slova:
statistics; equal opportunities; gender; family

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics

Název katedry:
Department of Economic Statistics

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 11. 2015

Datum podání práce:
31. 5. 2016

Datum obhajoby:
07.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55320_xslal21.pdf [3,24 MB]

Oponentura:
47412_xfabj07.pdf [122,52 kB]

Hodnocení vedoucího:
55320_sixta.pdf [190,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55320/podrobnosti