Strategická analýza organizace neziskové organizace Bezobalu, z.ú.

Autor práce:
Bobková, Ludmila
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vávrová, Hana
Osoba oponující práci:
Gmentová, Alena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategická analýza organizace neziskové organizace Bezobalu, z.ú.
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na strategickou analýzu neziskové organizace Bezo-balu, zabývající se aplikovaným výzkumem bezobalového prodeje v České republice. Teoretická část zprvu vymezuje pojmy a hlavní faktory, jež neziskový sektor provází. Dále se práce soustředí na strategickou analýzu organizace, tedy na analýzu makrookolí, analýzu mikrookolí a analýzu zdrojů organizace. Stanoveným cílem je zhodnocení všech vlivů, které organizaci ovlivňují, ale i skutečností, jež může organizace sama ovlivnit a využít i v příležitosti. Práce by měla neziskové organizaci přinést kompletní souhrn procesů, které mimo i v organizaci probíhají.
Klíčová slova:
analýza mikrookolí; analýza makrookolí; bezobalový prodej; strategická analýza; nadměrná spotřeba obalů; analýza zdrojů organizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra strategie

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategická analýza organizace neziskové organizace Bezobalu, z.ú.
Překlad názvu:
Strategic analysis of nonprofit organization Bezobalu
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis focuses on the strategic analysis of nonprofit organization Bezobalu which is concerned in research in unpackaging in the Czech Republic. The theoretical part first defines the concepts and the main factors that accompanies the nonprofit sector. Further part will focus on the strategic analysis of the organization, namely the analysis of ma-cro, analysis of micro and analysis of enterprise resources. The stated goal is to evaluate all the influences that affect the organization, but also the fact that the organization has influence and benefit from the opportunities. Work should bring a non-profit organi-zation full summary of the processes and outside the organization going.
Klíčová slova:
excessive consumption of packaging; unpackaged; analysis of the organization´s resources; macro analysis; strategic analysis; micro analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of strategy

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 11. 2015

Datum podání práce:
10. 5. 2016

Datum obhajoby:
06.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55306_xbobl00.pdf [2,63 MB]

Veřejná příloha:
13660_xbobl00.zip [1,17 MB]

Veřejná příloha:
13661_xbobl00.pptx [109,79 kB]

Oponentura:
47565_Gmentová.pdf [47,12 kB]

Hodnocení vedoucího:
55306_hanina.pdf [81,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55306/podrobnosti