Přijímání a adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti

Autor práce: Taberyová, Vladimíra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Zuzana
Osoba oponující práci: Doležalová, Štěpánka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přijímání a adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku přijímání a adaptace nových zaměstnanců ve společnosti XY, pobočka Česká republika. Práce je rozdělena na dvě hlavní části teoretickou a praktickou. Teoretická část vychází ze studia odborné literatury a vymezuje základní pojmy, souvislosti a teoretická východiska související s danou problematikou. Praktická část je uvedena představením vybrané společnosti a dále se věnuje analýze a zhodnocení současného procesu přijímání a adaptace v této společnosti. Cílem praktické části práce je na základě analýzy identifikovat silné a slabé stránky současného konceptu přijímání a adaptace ve vybrané společnosti a stanovit návrhy a doporučení, které by mohly vést ke zlepšení celého procesu.
Klíčová slova: přijímání; adaptace; adaptační proces; adaptační plán; vnitřní předpis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přijímání a adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti
Překlad názvu: Hiring and adaptation process of employees in a selected company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis focuses on the issue of hiring and adaptation process of new employees in the company XY, branch Czech Republic. It is divided into two main parts theoretical and practical. The theoretical part is based on literature study defines basic terms, context and theoretical background related to the respective area. The practical part is a presentation of selected listed company and is dedicated to the analysis and evaluation of the current process of hiring and adaptation process in this company. The aim of the practical part is based on an analysis to identify the strengths and weaknesses of the current concept of hiring and adaptation process in a selected company and to provide suggestions and recommendations that could lead to the entire process improvement.
Klíčová slova: hiring ; adaptation ; adaptation process; adaptation plan; internal procedure

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2015
Datum podání práce: 5. 5. 2016
Datum obhajoby: 16.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce54169_tabv00.pdf [1,36 MB]
Oponentura48045_Doležalová.pdf [497,51 kB]
Hodnocení vedoucího54169_zdvorak.pdf [57,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54169/podrobnosti