Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Eurozóna a malé otevřené ekonomiky z pohledu teorie optimální měnové oblasti

Autor práce: Bodnár, Juraj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Osoba oponující práci: Pour, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Eurozóna a malé otevřené ekonomiky z pohledu teorie optimální měnové oblasti
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cílem práce je zhodnotit dosavadní poznatky o teorii optimální měnové oblasti a zhodnotit eurozónu a vybrané malé otevřené ekonomiky z pohledu této teorie. Kromě tradiční formy teorie OCA se vyprofilovala i teorie endogenity, která připouští naplňování kritérií OCA i ex post. Opačný přístup formuloval P. Krugman v hypotéze specializace. V práci jsem na základě zkoumání plnění kritérií teorie OCA zjistil, že eurozóna není optimální měnovou oblastí. Dalším zjištěním je, že malá otevřená ekonomika má omezené možnosti pro provádění nezávislé měnové politiky a proto je její členství v měnové unii dlouhodobě nezbytné. Její členství má však své nevýhody zejména v podobě vývoje kurzu především na základě fundamentů velkých ekonomik (členů měnové unie). Dále jsem zjistil na základě porovnání makroekonomických veličin jednotlivých zemí, že členství malých otevřených ekonomik v eurozóně je vhodné, ale má svá rizika. V práci jsem také zjistil, že malé země (především mikrostáty) se musí spíše specializovat na export služeb - cestovní ruch, finanční a administrativní služby.
Klíčová slova: optimálna menová oblasť; menová únia; impossible trinity; eurozóna; mikroštáty; malé otvorené ekonomiky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Eurozóna a malé otevřené ekonomiky z pohledu teorie optimální měnové oblasti
Překlad názvu: The Eurozone and small open economies from the perspective of the Optimum Currency Area Theory
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The aim of this thesis is to evaluate the existing knowledge about the theory of optimum currency areas and assess the euro area and selected small open economies in terms of this theory. In addition to traditional forms of OCA theory has profiled endogeneity theory, which allows fulfillment of OCA criteria ex post. The opposite approach is formulated in the hypothesis of specialization by P. Krugman. In the thesis I found out that the Eurozone is not an optimal currency area according the fulfillment of criteria of the OCA theory. Another observation is that a small open economy has limited opportunities to conduct independent monetary policy, what makes its membership in the monetary union in the long term necessary. However, its membership has some drawbacks especially that the exchange rate fluctuates according the fundamentals of the big economies (members of monetary union). Furthermore, I have found out by comparing the macroeconomic indicators of individual countries, that the membership of small open economies in the euro area is appropriate, but it has some risks. In the thesis, I also found out that small countries (especially microstates) should specialized in export of services - tourism, financial and administrative services.
Klíčová slova: microstates; impossible trinity; optimal currency area; small open economy; monetary union; Eurozone

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2015
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 15.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55211_xbodj04.pdf [903,97 kB]
Oponentura48431_xpouj10.pdf [206,01 kB]
Hodnocení vedoucího55211_xsimo09.pdf [237,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55211/podrobnosti