Ekonomická situace v České republice před rokem 1989

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomická situace v České republice před rokem 1989
Autor práce:
Novák, Jiří
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vltavská, Kristýna
Osoba oponující práci:
Šimková, Martina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analyzovat vývoj ekonomické situace v České republice v letech 1970 až 1989. Bakalářská práce objasňuje základní pojmy z oblasti odhadů hrubého domácího produktu a metodiku přepočtů mezi systémem bilancí národního hospodářství a systémem národních účtů. Dále se práce zabývá vývojem celkové zaměstnanosti a analýzou produktivity práce. Použité zdroje dat vycházejí z publikovaných zdrojů Federálního statistického úřadu a Českého statistického úřadu před rokem 1989, jenž byly zpracovány v rámci projektu katedry ekonomické statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze na rekonstrukci historické časové řady HDP a jeho složek v ESA 2010. Dlouhé časové řady makroekonomických indikátorů mají přínos pro ekonomické výzkumy a poskytují cenná data pro statistické analýzy vývoje a předpovědí. Práce představuje výsledky přepočtů hrubého domácího produktu a z něj odvozených ukazatelů popisů ekonomické situace. Prezentované výsledky jsou doplněny o údaje z Českého statistického úřadu od roku 1990 do roku 2014.
Klíčová slova:
produktivita práce; systém národních účtů; celková zaměstnanost; systém bilance národního hospodářství; hrubý domácí produkt; hrubá přidaná hodnota; ESA 2010

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonomické statistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 7. 2015
Datum podání práce:
31. 5. 2016
Datum obhajoby:
15.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53706_xnovj159.pdf [1,11 MB]
Oponentura:
47451_xsimm53.pdf [148,34 kB]
Hodnocení vedoucího:
53706_xvltk01.pdf [183,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53706/podrobnosti