Metoda CHAID a logistické regrese

Autor práce: Novák, Jaroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čabla, Adam
Osoba oponující práci: Matějka, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Metoda CHAID a logistické regrese
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce si klade za cíl představit metodu pro tvorbu rozhodovacích stromů zvanou CHAID a metodu logistické regrese. Následně je porovnat z hlediska jejich interpretace. Toho bude dosaženo aplikací těchto metod na reálná data pomocí statistického software, interpretací výsledných modelů a vyvozením následných závěrů. Práce tedy představuje možnosti interpretace modelů sestrojených pomocí metody CHAID a logistické regrese a s tím spojené výhody a nevýhody jednotlivých metod.
Klíčová slova: klasifikace; logistická regrese; CHAID; rozhodovací stromy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Metoda CHAID a logistické regrese
Překlad názvu: CHAID and logistic regression
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to introduce logistic regression and method dedicated to construction of decision trees called CHAID, compare these two methods with regard to interpretation of their outputs. In order to accomplish the set goals application of these methods will be presented on real dataset. Statistical software will be used to obtain outputs. The outputs will be interpreted and conclusions on their bases will be presented. This thesis will also introduce possibilities of interpretation of these outputs and pros and cons that are connected with them.
Klíčová slova: CHAID; classification; logistic regression; decision trees

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2015
Datum podání práce: 18. 5. 2016
Datum obhajoby: 13.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce51883_xnovj151.pdf [1,71 MB]
Oponentura47744_xmatm65.pdf [204,73 kB]
Hodnocení vedoucího51883_xcaba02.pdf [195,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/51883/podrobnosti