Aplikace genetického algoritmu na rozvrhování výroby strojírenské firmy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace genetického algoritmu na rozvrhování výroby strojírenské firmy
Autor práce:
Stariat, Jiří
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Skočdopolová, Veronika
Osoba oponující práci:
Zouhar, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá rozvrhovací úlohou, jejími speciálními typy a metodami jejího řešení. Rozvrhovací úloha je jedním ze základních problémů operačního výzkumu, řadí se mezi kombinatorické úlohy. Cílem rozvrhovací úlohy je přiřadit určité činnosti a zdroje jednotlivým časovým okamžikům. Rozvrhovací úloha patří do třídy NP-úplných úloh. Má tedy tak vysokou výpočetní náročnost, že v současné době není znám algoritmus, který by exaktně vyřešil její libovolnou instanci v polynomiálním čase. Proto se k jejímu řešení, hlavně rozsáhlejších úloh, využívá heuristických a metaheuristických metod. V této práci je podrobně popsána zejména metaheuristická metoda genetického algoritmu, jejíž aplikace na rozvrhování výroby konkrétní strojírenské firmy, je předmětem této práce.
Klíčová slova:
metaheuristiky; operační výzkum; rozvrhování; Genetický algoritmus; aplikace v praxi

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace genetického algoritmu na rozvrhování výroby strojírenské firmy
Překlad názvu:
Application of genetic algorithm for production scheduling of engineering company
Autor práce:
Stariat, Jiří
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Skočdopolová, Veronika
Osoba oponující práci:
Zouhar, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is engaged in scheduling problem, his special types and methods of solving. Scheduling problem is a common operations research problem, which ranks among combinatorial problems. The aim of the scheduling problem is to assign certain activities and resources to individual time moments. Scheduling problem is NP-complete problem. Its computational complexity is thus so high, that there is currently no known algorithm that precisely solve its any instance in polynomial time. Is therefore used for its solution heuristics and metaheuristcs. In this thesis is described in detail metaheuristics of genetic algorithm. Application of genetic algorithm for production scheduling of specific engineering company is the main objective of this thesis.
Klíčová slova:
Genetic algorithm; operations research; metaheuristic; scheduling; application in practice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 10. 2014
Datum podání práce:
26. 5. 2016
Datum obhajoby:
21.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49619_xstaj73.pdf [1,44 MB]
Veřejná příloha:
13855_xstaj73.rar [35,95 kB]
Oponentura:
48355_zouharj.pdf [345,01 kB]
Hodnocení vedoucího:
49619_skov01.pdf [226,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49619/podrobnosti