Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategie německých firem na českém pracovním trhu při získávání nových pracovníků a návrhy pro její zlepšení

Autor práce: Brych, Jaroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Osoba oponující práci: Vokáč, Matěj

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategie německých firem na českém pracovním trhu při získávání nových pracovníků a návrhy pro její zlepšení
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá komunikací německých firem, působících na českém pracovním trhu, rozborem jejich strategie v komunikaci při získávání nových pracovních sil a následným návrhem pro její zlepšení. První kapitola se zaměřuje na popis termínu lidské zdroje a jejich řízení a personální marketing uvnitř a vně firmy. Navazuje kapitola o vývoji česko-německých vztahů po roce 1989, politice zaměstnanosti České republiky a strategickém plánu Evropa 2020. Ve třetí kapitole jsou prezentovány výstupy z dotazníkového šetření mezi německými firmami, působícími na českém trhu. Poslední kapitola obsahuje návrhy změn ve strategii firem, plynoucí z dotazníkového šetření.
Klíčová slova: Marketing; Marketingová komunikace na pracovním trhu; Pracovní trh; Řízení lidských zdrojů; Německé firmy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategie německých firem na českém pracovním trhu při získávání nových pracovníků a návrhy pro její zlepšení
Překlad názvu: The recruiting strategy of German companies in the Czech labour market and its improvement proposals
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this study is to describe recruiting strategies of German companies in the Czech labour market and to propose some improvements. First chapter is focused on a human resource management and personal marketing in- and outside of the companies. In the second chapter there are discussed the evolution of Czech-German relations after 1989, Czech labor policy and a strategic plan Europe 2020. Outcomes of a survey among German companies are discussed in the third chapter followed by a final chapter containing improvement proposals in company strategies on the basis of the survey results.
Klíčová slova: Marketing; German Companies; Labour Market; Labour Market Communication; Human Resources Management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2014
Datum podání práce: 15. 1. 2016
Datum obhajoby: 12.09.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce49387_xbryj00.pdf [1,19 MB]
Veřejná příloha14054_xbryj00.pdf [316,79 kB]
Oponentura49168_Vokáč.pdf [41,76 kB]
Hodnocení vedoucího49387_kralp.pdf [63,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/49387/podrobnosti