Komparace vlivu vzdělání na ekonomický růst v sub-regionech Evropy

Autor práce: Vérosta, Denis
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Osoba oponující práci: Babin, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace vlivu vzdělání na ekonomický růst v sub-regionech Evropy
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce zkoumá vliv investic do lidského kapitálu v podobě školního vzdělání na ekonomický růst. Hlavním cílem je ověření hypotézy o očekávaném pozitivním vlivu dodatečného školního vzdělání na ekonomický růst mezi subregiony Evropy a dále, že tento vliv bude větší na území subregionů severní a západní Evropy. Za účelem zkoumání tohoto vlivu jsou představeny teorie lidského kapitálu a ekonomického růstu, včetně teoretického modelu vytvořeného autorem pro účely této práce. Pro ověření vlivu dodatečného školního vzdělání na ekonomický růst na datech je využit ekonometrický model vyjadřující reálné HDP na pracovníka v závislosti na zásobě fyzického kapitálu na pracovníka a průměrné délce školního vzdělání. Dataset využitý k výzkumu zahrnuje pozorování pro 34 evropských států mezi lety 1955 až 2010 v pětiletých intervalech. Pomocí metod OLS a TSLS je modelováno dohromady 10 regresí, 2 pro ucelený dataset dohromady a 2 pro každý subregion separátně, za účelem možné komparace. Výsledky regrese pro celý dataset potvrzují hypotézu o očekávaném pozitivním vlivu dodatečného školního vzdělání na společném území evropských subregionů, to je v souladu s teorií lidského kapitálu, teoretickým modelem ekonomického růstu i s předchozí empirickou literaturou (Bassanini a Scarpetta 2001, Soto 2009, Barro a Lee 2013). Výsledky separátních regresí dále naznačují, že variabilita tohoto vlivu je silně spjata s kvalitou školní výuky, která je vyšší ve vyspělejších státech severní a západní Evropy, u kterých byl pozitivní vliv dodatečného vzdělání na růst HDP na pracovníka prokázán i separátně. Zjištění této heterogenity je rovněž v souladu s výsledky předchozích studií (Soto 2009, Hanushek a Woessmann 2012), kde se kvalita školního vzdělání v souvislosti s ekonomickým růstem rovněž ukázala jako klíčová.
Klíčová slova: lidský kapitál; ekonomický růst; průměrné školní vzdělání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace vlivu vzdělání na ekonomický růst v sub-regionech Evropy
Překlad názvu: Comparison of the Impact of Education on Economic Growth in Subregions of Europe
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis examines the impact of investments in human capital via additional years of schooling on economic growth. The main aim is to verify the hypothesis about expected positive impact of additional year of schooling on economic growth in subregions of Europe and that the impact will be bigger in subregions of Northern and Western Europe. Human capital theory and economic theory of growth are introduced as well as theoretical model of economic growth that developed by author to analyse the impact. In order to investigate the theory on a data, an econometric model is introduced. The model assumes that the real GDP per worker depends on the stock of physical capital per worker and average years of schooling of worker. Data set that is used for the estimation consists of observations for 34 countries from 1955 to 2010 in 5 years intervals. Using OLS and TSLS estimation methods, 10 regressions are then run with two of them for the entire dataset and two of them being run for each subregion apart, for the purpose of comparison. The results of regression for the entire dataset confirm the expected positive impact of additional years of schooling in Europe region, the finding also agrees with the previous empirical literature (Bassanini and Scarpetta 2001, Soto 2009, Barro and Lee 2013) as well as with the theory of human capital and economic growth. In addition to this, the results of regressions that were run for subregions apart suggest that this impact is heavily related to the quality of education, which tends to be better in Northern and Western Europe, where the impact of additional years of schooling was confirmed separately as well. These findings correspond with the previous empirical literature of economic growth of Soto (2009) and Hanushek and Woessmann (2012), where the quality of education turned out to be crucial as well.
Klíčová slova: Average Years of Schooling; Human Capital; Economic Growth

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2016
Datum podání práce: 18. 5. 2016
Datum obhajoby: 14.09.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56392_xverd03.pdf [1,07 MB]
Oponentura49225_babin.pdf [419,64 kB]
Hodnocení vedoucího56392_chyh01.pdf [198,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56392/podrobnosti